Steunpunt beleidsgericht onderwijsonderzoek: meerwaarde en verwachtingen voor de toekomstAdvies op eigen initiatief over de evaluatie van SONO

Meerwaarde van SONO

De Vlor ervaart het huidige steunpunt voor beleidsgericht onderwijsonderzoek (SONO) als een meerwaarde. Beleid moet altijd gestoeld zijn op onderzoek. Met een consortium van onderzoekers, een structuur en een meerjarenplanning wordt de expertise voor dat onderzoek opgebouwd en kruisbestuiving gegarandeerd. SONO levert kwaliteitsvolle en bruikbare resultaten op voor evidence-informed onderwijsbeleid en dus ook voor het advieswerk van de Vlor. Het is goed dat er meer wordt ingezet op de vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar alle stakeholders in het onderwijsveld. De raad vraagt dan ook dat de volgende Vlaamse Regering ervoor kiest om een volgende cyclus beleidsgericht onderwijsonderzoek op te starten.

Toekomstgerichte verwachtingen

De Vlor verwacht dat de overheid zich expliciet engageert om in de beleidsvoorbereiding aan de slag te gaan met de resultaten van SONO.

De themazetting moet kunnen worden uitgebreid naar meerdere onderwijsniveaus en actoren uit de beleidsnota én met vragen die leven in het onderwijsveld. Er moet ook een duidelijk zicht komen op wat buiten SONO nog mogelijk is voor onderzoek in de eigen context. Naast SONO moet systematische monitoring altijd voorzien worden bij de implementatie van onderwijsvernieuwingen.

Een goede rolafbakening van iedereen die bij SONO betrokken is, is nodig. Het evenwicht tussen de actoren en ieders autonomie moet daarin gerespecteerd worden. Onderzoeksresultaten en de daaruit volgende beleidsaanbevelingen van de onderzoekers kunnen nooit rechtstreeks sturend zijn voor beleid. Ze vormen de aanleiding voor reflectie, discussie en debat om draagvlak te creëren voor beleidsmaatregelen.

Snelle vrijgave resultaten

Zowel onderzoekers als gebruikers van onderzoek hebben belang bij een systematische, transparantere én snellere vrijgave van onderzoek. Om optimaal zijn rol in het beleidsproces en de vertaalslag naar het werkveld te kunnen spelen, wil de Vlor een duidelijk zicht hebben op wanneer rapporten vrijgegeven worden.

Ruimte voor praktijkgericht onderwijsonderzoek

Naast beleidsgericht onderwijsonderzoek, moet er ook ruimte zijn voor onderzoek naar kennisvragen vanuit de klaspraktijk. De Vlor dringt aan op een apart fonds voor praktijkgericht onderwijsonderzoek in de nieuwe legislatuur.

Download hier het volledige advies (PDF, 179.66KB)