Programmaties 2021-2022 van nichebasisopties in de eerste graad gewoon secundair onderwijs

De Vlor gaf advies over 62 aanvragen voor de programmatie van nichebasisopties in het tweede leerjaar A of B van het secundair onderwijs voor het schooljaar 2021–2022.

Waar oorspronkelijk enkel de basisoptie Kunst en creatie als ‘niche’ gemerkt was, zijn daar sinds vorig jaar enkele basisopties bij gekomen: Sport, Voeding en horeca, Freinetpedagogie en Topsport. ‘Niche’ wijst op een aanbodbeperking omwille van macrodoelmatigheid. Er zijn echter geen aantallen of contingenten per regio of onderwijsverstrekker bepaald.

Criteria

In het advies geeft de Vlor aan hoe hij de criteria toepast op de aanvragen, rekening houdend met de motivering van de scholen: hoe zij de basisoptie zien in verhouding tot hun aanbod in de tweede en derde graad, hun visie op de eerste graad in de school en de scholengemeenschap, de keuzevrijheid voor ouders en leerlingen enzovoort.

We maken voor het advies een onderscheid tussen scholen die zelf de logische vervolgrichtingen inrichten, scholen waar de logische vervolgrichtingen binnen de scholengemeenschap aangeboden worden en scholen waarvoor dat niet het geval is. Voor de aanvragen voor de basisoptie Freinetpedagogie bekijkt de Vlor of de school al methodeonderwijs aanbiedt of dat er een vraag is vanuit de ouders naar methodeonderwijs waar de school op in wil gaan. Tenslotte bekijken we of het een heraanvraag betref. Werd die vorig jaar al goedgekeurd door de Vlaamse Regering of, indien dat niet het geval is, in welke mate de school de motivering heeft opgevolgd of weerlegd.

Aanvragen voor verschillende graden 

De Vlor vraagt de Vlaamse Regering om het aanvraagdossier van een school in zijn volledige context te bekijken en haar beoordeling op een logische manier uit te voeren, hetzij gefaseerd, hetzij met een gelijk advies voor programmaties die in elkaars verlengde liggen in het kader van een herprofilering van een school.

Meerdere aanvragen op een vestigingsplaats

Er zijn scholen die na een aantal herstructureringen met verschillende instellingsnummers op één vestigingsplaats of met verschillende vestigingsplaatsen op één campus zitten en een zelfde programmatie aanvragen op elk instellingsnummer. Voor die scholen volstaat dan één programmatie. De Vlor spreekt zich niet uit op welke vestigingsplaats of onder welk instellingsnummer het ingericht kan worden. De scholen die zich in die situatie bevinden, moeten er vooraf op gewezen worden om in dat geval een keuze te maken.

Verder verloop

De Vlaamse Regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, AGODI en de Onderwijsinspectie.