Programmaties 2021-2022 in de derde graad gewoon secundair onderwijs

De Vlor gaf advies over 213 aanvragen voor nieuwe studierichtingen in de derde graad van het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2021–2022. Scholen willen die richtingen programmeren om:

  • hun leerlingen van de derde graad de mogelijkheid te bieden hun opleiding te vervolledigen (studiecontinuïteit, 46 aanvragen)
  • zich voor te bereiden op de modernisering (167 aanvragen)

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving en bijkomende criteria. Een belangrijk criterium is of de aanvraag past in het profiel van de school. De Vlor steunt aanvragen van scholen die hun aanbod binnen een studiedomein willen verbreden en die waarbij de programmatie bijdraagt aan de kans op meer STEM-profielen vanuit verschillende finaliteiten.

Bij een aantal scholen is het aantal programmatie-aanvragen van de school niet in verhouding tot het aantal leerlingen of tot wat haalbaar is of wordt eenzelfde studierichting binnen eenzelfde scholengemeenschap twee of meer keren aangevraagd. De Vlor pleit voor een dosering van het aantal nieuwe studierichtingen en een fasering in de realisatie.

In sommige gevallen moeten we het aantal aanvragen ook samen bekijken met de (vele) aanvragen voor de tweede graad. Het is belangrijk om een dossier van een school in zijn volledige context te bekijken, hetzij als school, hetzij als deel van een scholengemeenschap.

Voor het nieuwe structuuronderdeel Defensie en veiligheid heeft de Vlaamse Regering een quotum opgelegd van 16 scholen (8 scholen van het vrije en 8 van het officiële net).  De ingediende dossiers zijn van scholen die het studiegebied Maatschappelijke veiligheid al in hun aanbod hebben en beantwoorden aan het opgelegde quotum.

Ruimte voor doordachte keuzes

De Vlor vraagt dat de ruimte voor scholen om doordachte keuzes te maken en in te spelen op evoluties op school en in de maatschappij, er ook in de komende jaren zal zijn.

Mochten er nog wijzigingen gebeuren aan de matrix, de concordantietabellen en de koppeling met de beroepskwalificaties, vraagt de raad de nodige soepelheid voor de scholen aangezien ze zich gebaseerd hebben op de huidige matrix en concordantietabellen.

Aard scholengemeenschap

De Vlor vraagt de Vlaamse Regering bij haar oordeel rekening te houden met de grootte van de scholengemeenschap en met de afstand tussen de vestigingsplaatsen die een zelfde programmatie aanvragen. In een aantal gevallen is er voldoende ruimte voor een groter aanbod van een zelfde programmatie.

Aanvragen voor verschillende graden

We vragen de Vlaamse regering om het aanvraagdossier van een school in zijn volledige context te bekijken en haar beoordeling op een logische manier uit te voeren, hetzij gefaseerd, hetzij met een gelijk advies voor programmaties die in elkaars verlengde liggen in het kader van een herprofilering van een school.

Meerdere vestigingsplaatsen

Indien de aanvraag een programmatie betreft van een op de school reeds bestaand structuuronderdeel, is de Vlor van mening dat de school in het verleden aan de nodige criteria voldeed voor deze programmatie en ziet dan ook geen reden om deze programmatie te weigeren. Als het over een administratieve herschikking gaat of een uitbreiding naar een of meerdere andere locaties, zou de aanvraagprocedure vereenvoudigd kunnen worden om zo ook de administratieve belasting voor de scholen te verminderen.

Verder verloop

De Vlaamse Regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, AGODI en de Onderwijsinspectie.