Programmatie van duaal leren in het gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

De Vlor gaf advies over 491 aanvragen van 124 scholen voor de programmatie van duale structuuronderdelen in het gewoon secundair onderwijs.

Meer aanvragen

In vergelijking met vorig jaar, gaat het om 23,96% meer aanvragen. De Vlor is tevreden met de grote interesse voor duaal leren bij heel wat scholen en centra. Hij merkt wel op dat de stijging in aantal structuuronderdelen verhoudingsgewijs niet wordt gevolgd door het aantal ingeschreven leerlingen in duale trajecten. Daarom vindt de Vlor het belangrijk dat zoveel mogelijk scholen de kans krijgen om duaal leren uit te bouwen, de duale trajecten langzaam te laten groeien en verder in te zetten op de kwaliteit en bekendheid van duaal leren en de ondersteuning voor bedrijven.

Scholen voor voltijds onderwijs vragen gericht opleidingen aan die in lijn liggen met hun aanbod, terwijl centra voor leren en werken en Syntra veel aanvragen om zich voor te bereiden op het volgende jaar, de - nog onbekende - instroom van leerlingen en hun onzekere toekomst.

Criteria

De Vlor stelt grote kwantiteits- en kwaliteitsverschillen vast in de verschillende programmatiedossiers. Om verschillende interpretaties te vermijden, vraagt de raad om scholen vooraf meer duiding te geven over de beoordelingscriteria en om die criteria te evalueren in het kader van minder planlast voor de scholen.

Verder verloop

De Vlaamse Regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, de SERV, AgODi en de Onderwijsinspectie