Programmatie van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2021-2022

De Vlor gaf advies over 79 aanvragen voor de programmatie van een duaal structuuronderdeel in het buitengewoon onderwijs voor het schooljaar 2021-2022. Er zijn 23 scholen die minstens een programmatiedossier hebben ingediend, waarvan 14 die voor het eerst minstens een duaal structuuronderdeel aanvragen voor het schooljaar 2021-2022.

Er zijn verschillen in het aantal duale structuuronderdelen dat scholen aanvragen. De meeste vragen een tot drie opleidingen aan. Een derde van de scholen vraagt er 5 of 6 aan. Het gaat dan wel om aanvragen voor zowel de kwalificatiefase als de integratiefase. Er zijn zowel argumenten om de duale structuuronderdelen langzaam in te voeren, als om meteen een groter aanbod te programmeren.

Criteria

In het advies geeft de Vlor aan hoe hij de criteria toepast op de aanvragen, rekening houdend met de motivering van de scholen. De raad houdt ook rekening met enkele elementen die inspelen op de specifieke situatie van het buitengewoon secundair onderwijs:

  • Als een aanvraag eerder al goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering, maar niet ingericht, adviseert de Vlor gunstig. Werd de aanvraag in een vorige ronde afgekeurd, zullen we onderzoeken in welke mate de motivering van dat oordeel opgevolgd werd.
  • Zijn er voldoende tewerkstellingsmogelijkheden in de regio van de onderwijsinstelling waar de leerlingen terechtkunnen
  • Biedt de onderwijsinstelling de opleiding al aan in de kwalificatiefase, een voorwaarde om de aanvraag voor de integratiefase ontvankelijk te verklaren.

Gedoogjaar

Indien een school na een gunstige beoordeling van de Vlaamse regering van een programmatieaanvraag het daaropvolgende schooljaar geen leerlingen inschrijft voor dat structuuronderdeel, moet ze een nieuwe aanvraag indienen indien ze het structuuronderdeel opnieuw wenst in te richten. Vanaf er één leerling werd ingeschreven, wordt dit beschouwd als een gedoogjaar en dient er het daaropvolgende schooljaar geen nieuwe aanvraag ingediend worden. De Vlor is van mening dat scholen die het eerste schooljaar geen leerlingen inschreven, ook dat schooljaar als een gedoogjaar moeten kunnen beschouwen. Op die manier hoeven ze geen heraanvraag in te dienen het daaropvolgende schooljaar. Dat zou ook een administratieve vereenvoudiging betekenen.

Advisering Opleidingsvorm 4

Vanaf dit schooljaar wordt er aan de Vlor geen advies gevraagd voor de programmatieaanvragen voor structuuronderdelen in opleidingsvorm 4, zowel voor duaal als voor niet-duaal buitengewoon secundair onderwijs. De reden is de flexibiliteit die wordt geboden aan de scholen om een aanvraag te doen op eender welk moment in het schooljaar, uiterlijk twee maanden vooraleer de school het structuuronderdeel wil inrichten. Daarbij zal de Vlaamse Regering uiterlijk binnen de termijn van twee maanden na het indienen een beslissing moeten nemen.

De Vlor stelt zich vragen bij deze afwijkende procedure ten opzichte van de andere programmatieaanvragen. Hij kan immers via een snelprocedure ad hoc advies verlenen voor deze aanvragen.

Verder verloop

De Vlaamse Regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, de SERV en de onderwijsinspectie en AGODI.