Bijkomende onderwijsbevoegdheid voor CVO – voorjaar 2021

Een centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) kan opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs. Dat laat de centra toe in te spelen op bestaande en nieuwe opleidingsbehoeften en draagt bij tot het vervullen van de missie en de opdracht van het volwassenenonderwijs. Sinds 1 september 2017 wordt de onderwijsbevoegdheid van een cvo door de Vlaamse overheid toegekend per vestigingsplaats. Onderwijsbevoegdheid met betrekking tot het secundair volwassenenonderwijs wordt toegekend per studiegebied. Een cvo kan die opleidingen enkel organiseren in de vestigingsplaatsen waarvoor onderwijsbevoegdheid is toegekend. Een penitentiaire instelling wordt daarbij als een afzonderlijke vestigingsplaats beschouwd. Een cvo kan op twee manieren bijkomende onderwijsbevoegdheid verwerven:

  • Een centrumbestuur vraagt onderwijsbevoegdheid aan voor een bijkomend studiegebied in een bepaalde vestigingsplaats;
  • Een centrumbestuur ontvangt in het kader van overheveling de onderwijsbevoegdheid voor een bijkomend studiegebied van een ander centrumbestuur.

Sinds 1 september 2015 heeft de Vlor adviesbevoegdheid over de programmatie-aanvragen van de cvo. De Vlor gaf advies over 41 aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid door 16 centra voor volwassenenonderwijs ingediend. De Vlaamse Regering kan de aanvraag weigeren of inwilligen met een gemotiveerde beslissing. De raad stelde voorafgaand aan de bespreking van de dossiers beoordelingscriteria op, gebaseerd op de geldende regelgeving.

Regionaal overleg

De Vlor merkt dat er regionale verschillen zijn als het gaat om overleg tussen de verschillende centra in het kader van de regionale maatschappelijke behoefte aan de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid in het rekruteringsgebied. We moedigen een breed regionaal overleg aan met een netoverschrijdend karakter. Dat maakt dat er tussen de centra en over de onderwijsverstrekkers heen afspraken worden gemaakt en wordt samengewerkt.

Edusprong

Met de relancemiddelen uit de Edusprong wil de minister van Onderwijs van het volwassenenonderwijs een sterk merk maken én het een boost geven om meer dan ooit de speler te worden die de sociale mobiliteit van mensen faciliteert, via omscholing, bijscholing en kwalificering. Belangrijk daarbij is ook om in te zetten op brede vorming en op het aanbieden van een divers en wijdverspreid aanbod, waarmee het volwassenenonderwijs zich vandaag al onderscheidt van andere opleidingsverstrekkers. De Vlor heeft in zijn beoordeling van de aanvragen dan ook rekening gehouden met de doelstellingen van de Edusprong.