Bijkomende onderwijsbevoegdheid voor CVO - november 2020

Een centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) kan opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs. Dat laat de centra toe in te spelen op bestaand en nieuwe opleidingsbehoeften en draagt bij tot het vervullen van de missie en de opdracht van het volwassenenonderwijs zoals omschreven in het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 2007. Sinds 1 september 2017 wordt de onderwijsbevoegdheid van een cvo door de Vlaamse overheid toegekend per vestigingsplaats. Onderwijsbevoegdheid met betrekking tot het secundair volwassenenonderwijs wordt toegekend per studiegebied. Een cvo kan deze opleidingen enkel organiseren in de vestigingsplaatsen waarvoor onderwijsbevoegdheid is toegekend. Een penitentiaire instelling wordt daarbij als een afzonderlijke vestigingsplaats beschouwd. Een cvo kan op twee manieren bijkomende onderwijsbevoegdheid verwerven:

  • Een centrumbestuur vraagt onderwijsbevoegdheid aan voor een bijkomend studiegebied in een bepaalde vestigingsplaats;
  • Een centrumbestuur ontvangt in het kader van overheveling de onderwijsbevoegdheid voor een bijkomend studiegebied van een ander centrumbestuur.

Een centrumbestuur moet voor 15 februari of 30 september een gemotiveerde aanvraag indienen bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). De Vlaamse Regering kan de aanvraag weigeren of inwilligen met een gemotiveerde beslissing. Sinds 1 september 2015 heeft de Vlaamse Onderwijsraad adviesbevoegdheid over de programmatie-aanvragen van de  cvo. De Vlor stelde voorafgaand aan de bespreking van de dossiers beoordelingscriteria op, gebaseerd op de geldende regelgeving.

Dit advies gaat over de aanvragen die uiterlijk op 30 september 2020 werden ingediend bij AHOVOKS. Er werden 14 aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid ingediend.