Advies over themazetting OBPWO-oproep 2008

Sinds enkele jaren brengt de Vlor op eigen initiatief advies uit over het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO), vóór de eindfase van de besluitvorming over de onderzoeksthema's. De vier deelraden bereiden het advies mee voor en doen suggesties voor hun onderwijsniveau.

Advies ten gronde
In december 2007 bracht de Vlor een Advies ten gronde over onderwijsonderzoek uit. Hij stelt daar een onderscheid voor tussen verschillende soorten onderwijsonderzoek:

 • beleidsgericht onderzoek (beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend),
 • praktijkgericht onderzoek,
 • strategisch basisonderzoek,
 • fundamenteel onderzoek.
De OBPWO-procedure dekt volgens de raad voornamelijk het beleidsvoorbereidend onderzoek. Voor het beleidsevaluerend en het praktijkgericht onderzoek stelt de raad voor om het programma op een andere manier vast te leggen en te financieren, maar daar zeker de onderwijsgeledingen bij te betrekken.

Beleidsevaluerend onderzoek
De Vlor vindt dat evaluatieonderzoek moet worden opgenomen in elk concept van onderwijsvernieuwing en in alle nieuwe beleidsmaatregelen die de overheid introduceert. De middelen daarvoor zouden in de begroting van de vernieuwing of maatregelen opgenomen moeten zijn. Over de volgende beleidsmaatregelen vindt de Vlor beleidsevaluerend onderzoek in elk geval wenselijk:

 • het participatiedecreet;
 • deelname van basisscholen aan culturele en sportieve activiteiten en andere buitenschoolse activiteiten;
 • het GOK-decreet gekoppeld aan het nieuwe financieringsdecreet;
 • schoolkosten in het secundair onderwijs: verschillen tussen scholen en studierichtingen;
 • flexibilisering van het hoger onderwijs en studiekosten in hoger onderwijs.

Praktijkgericht onderwijsonderzoek
Er leeft bij de onderwijsgeledingen een vraag naar meer didactisch, vakdidactisch en praktijkgericht onderzoek. De raad pleit voor een afzonderlijk fonds voor praktijkgericht onderzoek, naast de middelen voor beleidsgericht onderzoek. In afwachting schuift de Vlor alvast mogelijke thema's voor praktijkgericht onderzoek naar voren:

 • flexibele groeperingsvormen in het basisonderwijs;
 • keuzeprocessen in de overgang tussen verschillende onderwijsniveaus;
 • begeleid zelfstandig leren en studeren.
De raad herhaalt dat het onderzoek voldoende aandacht moet hebben voor praktijkrelevantie en informatiedoorstroming naar het onderwijsveld én voor onderwijsvormen die weinig aan bod komen (buitengewoon onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs).

OBPWO-thema's 2008
De Vlor vraagt de minister om deze onderzoeksthema's op te nemen in de OBPWO-oproep 2008:

 • de relatie tussen beleidsvoerend vermogen, welbevinden (van leerlingen en personeel) en schoolprestaties;
 • de relatie tussen onderwijsvernieuwing en het beleidsvoerend vermogen van scholen en de plaats van het concept ‘proeftuin';
 • de uitstroom van de leerlingen uit het buitengewoon (basis)onderwijs en de instroom van leerlingen in de B-stroom;
 • de zorgvragen in het gewoon basisonderwijs;
 • de problematiek van de studiekeuze in het hoger onderwijs en het hoger beroepsonderwijs;
 • de financieel-economische situatie van leerders in het volwassenenonderwijs en deeltijdse trajecten in het hoger onderwijs;
 • toegankelijkheid en gelijke onderwijskansen in het deeltijds kunstonderwijs voor jonge en volwassen leerders;
 • publieke informatie over scholen.
Download hier het volledige advies (PDF, 60.15KB)