Advies over het voorontwerp van decreet betreffende een gelijkekansenbeleid in het onderwijs


Het voorontwerp van decreet over het gelijke kansenbeleid bevat twee grote delen: het toelatingsbeleid en het geïntegreerd ondersteuningsbeleid. De Vlor schaart zich in zijn advies achter de grote lijnen van de beleidsvisie. Over sommige aspecten verschillen de spelers in het onderwijsveld wel van mening.

Het toelatingsbeleid gaat uit van het inschrijvingsrecht van leerlingen en ouders. De overheid wil alle Vlaamse scholen ertoe verplichten om leerlingen uit alle groepen van de bevolking op te nemen. De Vlor beaamt dat open scholen met een diverse populatie de integratie bevorderen. Maar een aantal leden van de Algemene Raad vindt dat de inschrijvingsplicht te veel raakt aan de vrijheid van onderwijs.

Het ondersteuningsbeleid moet scholen met een sociaal kwetsbare populatie helpen om alle leerlingen optimale onderwijskansen te geven. De scholen krijgen daarvoor extra lestijden. In het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs berekent de overheid het aantal lestijden op basis van sociale en economische indicatoren. Sommige leden van de Algemene Raad vinden dat ook gewone leerproblemen een criterium moeten zijn om extra lestijden toe te kennen.

De Vlor vreest wel dat sommige maatregelen uit het toelatingsbeleid contraproductief kunnen werken voor het ondersteuningsbeleid. In het ontwerpdecreet ontbreken maatregelen die multiculturele scholen beschermen zodat ze niet afglijden tot concentratiescholen. Ondersteunende maatregelen voor concentratiescholen zijn er evenmin. Dat maakt het hun moeilijker om te evolueren naar aantrekkelijke scholen die een breder publiek aanspreken.

De Vlor vindt dat het verschil tussen de extra lestijden die scholen krijgen voor dit nieuwe gelijkekansenbeleid, en de huidige extra lestijden in elk geval niet te groot mag zijn. Anders komt de continuïteit in de scholen in gevaar. De ondersteuning hangt bovendien af van de beschikbare begrotingskredieten. De Vlor vindt echter dat een school die aan de voorwaarden voldoet, altijd de middelen moet krijgen. Het ontwerpdecreet biedt een school die zekerheid niet.

Download hier het volledige advies (PDF, 162.11KB)