Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

De Vlor bracht advies uit over twee voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs: Residentieel elektrotechnisch installateur (studiegebied Mechanica-Elektriciteit) en Tandartsassistent (studiegebied Personenzorg). Daarnaast gaf de raad advies over uitbreidingsmodules die toegevoegd worden aan de bestaande opleidingen Verzorgende, Zorgkundige, Jeugd- en gehandicaptenzorg en Intercultureel medewerker (studiegebied Personenzorg) en over geletterdheidsmodules voor de opleidingen Nederlands tweede taal Richtgraad 1 en Richtgraad 2 (studiegebied Nederlands tweede taal). De Vlor gaf alle voorstellen een gunstig advies. De opleidingsprofielen Residentieel elektrotechnisch installateur en Tandartsassistent zijn gebaseerd op erkende beroepskwalificaties. De raad wijst erop dat die erkende beroepskwalificaties de activiteiten en onderliggende competenties van de volwaardige beroepsbeoefenaar beschrijven. De overheid gaat ervan uit dat die competenties overkort in het opleidingsprofiel worden opgenomen. Het is voor de raad echter evident dat onderwijs enkel tot beginnende beroepsbeoefenaar kan opleiden, maar dat kan in het opleidingsprofiel en het leerplan in de feiten niet in rekening worden gebracht. Wat de opleiding tandartsassistent betreft, stelt de Vlor vast dat de analoge opleiding bij Syntra enkel toegankelijk is voor wie het diploma secundair onderwijs behaald heeft, terwijl de opleiding in het secundair volwassenenonderwijs die voorwaarde niet oplegt. De raad vraagt de overheid te onderzoeken of een dergelijk verschil in toelatingsvoorwaarden wenselijk en zinvol is. Een eventueel verschil in toelatingsvoorwaarden voor opleidingen die tot dezelfde beroepskwalificatie leiden, mag geen afbreuk doen aan de bedoeling van de Vlaamse kwalificatiestructuur, nl. transparantie creëren over beroepsopleidingen. Over de geletterdheidsmodules NT2 merkt de raad op dat die tegemoet komen aan een positieve evolutie waarbij het volwassenenonderwijs steeds meer ingeschakeld wordt in een ondersteunende en remediërende rol in opleidings- en arbeidscontexten. Tegelijk meent de raad dat er nood is aan een fundamentele denkoefening over de instrumenten en de referentiekaders die het volwassenenonderwijs kan hanteren bij die ondersteuning op het vlak van met name geletterdheid en NT2. Na het advies van de Vlor zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over de goedkeuring van de geadviseerde opleidingsprofielen, waarna de inrichtende machten en het GO! ze verder kunnen concretiseren in leerplannen. Definitief goedgekeurde opleidingsprofielen worden gepubliceerd op de website van AKOV-curriculum.
Download hier het volledige advies (PDF, 232.71KB)