Advies over de themazetting van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek - oproep 2011

Ook dit jaar bracht de Vlor proactief een advies uit over de mogelijke thema’s voor het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO). De focus in dit advies ligt op beleidsgerichte thema’s.

Prioritaire thema’s

In reactie op een vorig Vlor-advies vroeg de minister de Vlor om prioriteiten aan te duiden in de themazetting. Thema’s uit vorige adviezen blijven belangrijk – maar de 10 thema’s die de Vlor met prioriteit wil opgenomen zien in de volgende oproep zijn:

 1. De relatie tussen welbevinden van leerlingen en schoolprestaties;
 2. Wetenschappelijke evaluatie van het nieuwe inschrijvingsbeleid;
 3. Kwalitatief onderzoek over het verband armoede en onderwijs;
 4. De evolutie van het aantal kinderen (en jongeren) met een attest buitengewoon onderwijs en mogelijke verklaringsmodellen;
 5. Onderzoek naar de onderwijskundige vormgeving van algemene vorming in een hervormd secundair onderwijs;
 6. De problematiek van de studiekeuze naar het hoger onderwijs en het hoger beroepsonderwijs:
  • De impact van structurele instellingskenmerken op instroom en slaagkansen in het hoger onderwijs;
  • Evaluatie van projecten op het vlak van de ondersteuning van de studiekeuze;
  • Impact van flexibilisering van het hoger onderwijs op studiekeuze.
 7. Mobiliteit van studenten en staf in het hoger onderwijs;
 8. Evaluatie van studentenparticipatie in het hoger onderwijs;
 9. Onderzoek naar ongekwalificeerde uitstroom en tweedekansleerwegen;
 10. Hoe kan het beleid rond levenslang en levensbreed leren maximale educatieve kansen scheppen voor ouderen?

Ook aandacht voor:

Daarnaast vraagt de Vlor ook aandacht voor een tijdige planning en uitvoering van beleidsevaluatieonderzoek en voor openliggende kansen voor het praktijkgericht onderwijsonderzoek door:

 • een overlegplatform met stakeholders uit onderwijs en onderzoek (visieontwikkeling, strategische onderzoeksagenda voor praktijkgericht onderwijsonderzoek);
 • een praktijkgericht onderwijsonderzoeksportaalsite;
 • pilootonderzoeksprojecten met interactie tussen onderzoekers en practici;
 • impulsen voor vakdidactisch onderzoek.

Tenslotte pleit de Vlor voor een sterkere rol voor de strategische adviesraden in de nieuwe generatie steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek.

Download hier het volledige advies (PDF, 244.05KB)