Advies over de regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

De Vlor brengt advies uit over het voorontwerp van decreet dat de toelagen regelt in het kader van het gezinsbeleid van de overheid. In september 2016 bracht de raad al een advies uit over het deel integratie van de schooltoelagen in de kinderbijslag. De Vlor bekeek de invoering van het groeipakket in zijn totaliteit en ging na in hoeverre dat bijdraagt tot de optimale ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren. Het advies bespreekt een aantal algemene lijnen van het nieuwe systeem. Het mechanisme is eenvoudiger dan vandaag, maar de Vlor vreest voor een complexe operationalisering. Eén basisbedrag is eenvoudiger, maar de raad betreurt het wegvallen van de leeftijdstoeslag. De kosten nemen immers toe met de leeftijd van het kind. Met de invoering van het groeipakket daalt het armoederisico, maar de Vlor had een sterkere daling verwacht. Het is belangrijk dat een goede monitoring voorzien wordt, dat nog extra simulaties (vooral op microniveau) worden uitgevoerd en dat werk gemaakt wordt van informatie en sensibilisering. Het advies gaat ook uitgebreid in op de aspecten van het groeipakket waar onderwijs bij betrokken is. Wat de integratie van de schooltoelagen in het groeipakket betreft, is de toename van de middelen voor de selectieve participatietoeslagen een goede zaak. Ook het feit dat er voor de studiefinanciering hbo5 middelen voorzien worden, is positief. De automatische toekenning van de schooltoelagen is een grote stap vooruit omdat het de non-take-up zal verminderen. Mogelijks stellen zich hierbij wel nog een heel aantal operationaliseringsproblemen. De investering van middelen in de kleutertoeslag vindt de Vlor disproportioneel groot. Een selectieve inzet van middelen is doeltreffender. Financiële stimuli moeten aangevuld worden met gezinsondersteunende initiatieven. Wat de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs betreft, moet bij het uitwerken van de uitvoeringsbesluiten nagedacht worden over het behoud van de eenheid binnen een gezin, zodat kinderen die in het leerplichtonderwijs een selectieve participatietoeslag ontvingen, ook in het hoger onderwijs op een studietoelage aanspraak kunnen maken. Voor de Vlor is er nog verdere afstemming van de regelgeving met die van Onderwijs nodig.
Download hier het volledige advies (PDF, 386.89KB)