Advies over de keuzemodule ‘Armoede en sociale uitsluiting’ in enkele opleidingsprofielen basiseducatie

De Vlor gaf advies uit over het voorstel om de keuzemodule ‘Armoede en sociale uitsluiting’ toe te voegen in het leergebied Maatschappijoriëntatie van de opleidingsprofielen Communicatie, Samen leven, Levenslang en levensbreed leren en Werk in de Basiseducatie. De Vlor gaf de voorstellen een gunstig advies. Omdat de beoogde doelgroep voor deze module mensen zijn die de drempels van armoede en sociale uitsluiting ervaren, deelt de Vlor de mening dat deze module de mogelijkheid geeft inzicht te verwerven in (de eigen) kansarmoede en om de zwakte om te zetten in een kracht. Het leergebied maatschappijoriëntatie leent zich hier het best toe omdat de cursist hier handvatten kan vinden om de eigen sociale kennis en vaardigheden te versterken. Ook de keuze voor een keuzemodule van 60 lestijden vindt de Vlor gerechtvaardigd. Zo krijgt de cursist de nodige tijd in het leerproces. Na het advies van de Vlor zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over de goedkeuring van de geadviseerde opleidingsprofielen, waarna de inrichtende machten en het GO! ze verder kunnen concretiseren in leerplannen. Definitief goedgekeurde opleidingsprofielen worden gepubliceerd op de website van AKOV-curriculum.
Download hier het volledige advies (PDF, 187.9KB)