Advies over de doelgroepen van het Aanmoedigingsfonds: functiebeperking en tweedekansstudenten

In een conceptnota voor een nieuw Aanmoedigingsfonds legde de overheid Vlaamse doelstellingen vast over de deelname aan het hoger onderwijs van studenten uit ondervertegenwoordigde socio-culturele en socio-economische groepen, met een functiebeperking en tweedekansstudenten. In zijn advies over die conceptnota toonde de Vlor zich daarover tevreden maar had hij bedenkingen bij het feit dat de laatste twee doelgroepen onvoldoende gedefinieerd en geoperationaliseerd waren. Daadoor dreigen waardevolle projecten verloren te gaan en worden inspanningen die instellingen de afgelopen jaren hiervoor leverden niet gehonoreerd. Op vraag van minister Smet overlegde de Vlor met de overheid over een invulling van die twee doelgroepen:

Studenten met een functiebeperking

De Vlor vraagt al geruime tijd een uitbreiding van de definitie van de doelgroep ‘functiebeperking’. Door de doelgroep onvolledig in te vullen, dreigen waardevolle projecten verloren te gaan en worden inspanningen die instellingen de afgelopen jaren hiervoor leverden niet gehonoreerd. Voor de Vlor is een student met een functiebeperking, een student bij wie er een blijvende of langdurige uitval is (minstens 12 maanden) van een of meerdere lichaamsfuncties opgesomd in de International Classification of Functioning (ICF). Volgende subdoelgroepen worden onderscheiden: motorische functiebeperking, auditieve functiebeperking, visuele functiebeperking, leerstoornis, chronische ziekte, psychiatrische functiebeperking, overige en meervoudige functiebeperking. Die groep is veel ruimer dan de groep ingeschreven bij het VAPH. De Vlor heeft daarvoor eerder een registratieprocedure uitgewerkt die uitgaat van attestering. De raad stelt voor om die procedure te veralgemenen in de instellingen hoger onderwijs. Alleen via een uniform registratiesysteem kunnen alle studenten met een functiebeperking gevat worden.

Tweedekansstudenten

De Vlor stelt voor om volgende doelgroepen te beschouwen als tweedekansstudenten:

  • Nieuwkomers: kunnen herkend worden via de databank inburgering;
  • Herintreders: studenten voor wie uit de databank hoger onderwijs blijkt dat minimaal twee jaar verlopen zijn tussen het einde van het laatst gevolgde schooljaar secundair onderwijs en de aanvang van het academiejaar waarvoor zij zich inschrijven ; en die de voorbije twee jaar geen leertraject gevolgd hebben in het hoger onderwijs;
  • Werkstudenten: zoals de doelgroep bepaald is in het financieringsdecreet (via bestaande procedures).
Download hier het volledige advies (PDF, 193.24KB)