Advies over de beleidsnota Onderwijs 2014-2019

De Vlor waardeert diverse uitgangspunten van de minister: samen beleid maken, respecteren van autonomie en aanpakken van planlast, vormgeven in vertrouwen en bouwen op de professionaliteit van alle onderwijspartners, om zo voor jongeren en andere lerenden uitdagende leeromgevingen te bouwen. Zoals de titel aangeeft, vormen dialoog en co-creatie uitgangspunten voor beleid. De Vlor onderschrijft dit ten volle. Hij wil de beleidsnota ook op diverse punten versterken zowel op het inhoudelijke vlak als op het vlak van de sturing van de beleidsprocessen. De Vlor mist in de beleidsnota echter
  • een consequent uitgetekend beleid dat de brede ontwikkeling van de lerende centraal zet: een brede algemene en maatschappelijke vorming naast de voorbereiding op de arbeidsmarkt, op diverse momenten van zijn leven en gebaseerd op participatie, welbevinden en emancipatie.
  • een sterke klemtoon op diversiteit en een gelijke-onderwijskansenbeleid in alle niveaus. Dit moet een afzonderlijk strategisch doel worden.
  • een sterker participatief beleid, waarin ook de rol van ouders en leerlingen erkend wordt.
  • een sterker beleid voor levenslang en levensbreed leren.
  • hoe de waardering voor de leerkracht omgezet zal worden in een concreet beleidsproject (modernisering secundair onderwijs, nieuw beleid volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs, eindtermen, verminderen planlast, …).
De Vlor moedigt de minister aan om
  • de strategische en operationele doelen om te zetten in realistische en haalbare beleidsprojecten en hierover met de partners in de Vlor te overleggen.
  • de keuzes die het onderwijsbeleid schragen, consequent door te trekken naar budgettaire kaders. De Vlor vraagt om een meerjarenbegroting en om alternatieven te realiseren m.b.t. de recurrente besparingen op de werkingsmiddelen. Hij vraagt om reeds lang aanslepende structurele financiële problemen ten gronde op te lossen.
  • te zoeken naar een evenwichtige balans tussen sturing en autonomie.
  • de overlegmodellen voor transversale samenwerking te versterken.
Doordat de strategische en operationele doelen nog vrij abstract zijn, zijn er vragen over de samenhang en de transparantie tussen de verschillende doelen. Diverse punten blijven voor verschillende interpretaties vatbaar. De Vlor meent dat dit in verdere beleidsdocumenten (witboeken, conceptnota’s, beleidsbrieven, voorontwerpen) moet worden opgehelderd. Voor diverse beleidsprocessen biedt de Vlor aan om op eigen initiatief of op vraag proactieve adviezen te formuleren.
Download hier het volledige advies (PDF, 444.5KB)