Advies over de beleidsnota 2005-2009

De Vlaamse Onderwijsraad kan zich vinden in veel van de beleidsplannen die de nieuwe onderwijsminister Frank Vandenbroucke aankondigt in zijn beleidsnota Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen. Hij schaart zich bijvoorbeeld achter de beleidsoptie om van het gelijkekansenbeleid het centrale uitgangspunt te maken. De Vlor merkt ook grote overeenstemming tussen de beleidsvisie van de minister en zijn standpunten in adviezen over onderwijsthema's zoals de hervorming van het DBSO, de uitvoering van het structuurdecreet, participatie, nadruk op competentiegericht onderwijs, moderne en veilige leeromgeving, enz.

Het verbaast de Vlor wel dat de beleidsnota erg op de vlakte blijft over de samenwerkingsvormen tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Nochtans verwacht de Vlor dat over een zorgcontinuüm voor leerlingen met specifieke onderwijs- of opvoedingsbehoeften deze legislatuur zeker beslissingen genomen worden. De minister gaat ook zogoed als volledig voorbij aan het deeltijds kunstonderwijs. De Vlor vindt dat levensbreed leren voldoende aandacht moet krijgen en daar hoort DKO zeker bij. De verantwoordelijkheden van de scholen enerzijds en van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) anderzijds zouden beter op elkaar afgestemd moeten raken. Ten slotte mist de Vlor een specifiek beleid voor internaten die een zorgbeleid moeten kunnen uitbouwen voor moeilijke jongeren.

Bij negentien andere beleidslijnen of ontwikkelingen formuleert de raad algemene bedenkingen:

 • De ontwikkeling van een kwalificatiestructuur
 • Aanpassingen aan de eindtermen en ontwikkelingsdoelen
 • De centra voor leren en werken
 • Leerlingenbegeleiding
 • Kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking
 • Het toelatingsbeleid in het gelijkekansendecreet
 • De ontwikkeling van beleidsvoerend vermogen van scholen
 • Erkennen van de rol van steden, gemeenten en provincies
 • Nieuwe methodes voor onderwijsvernieuwing (proeftuinen)
 • Personeelsbeleid
 • Tertiair onderwijs
 • De brede school
 • Onderwijsaanbod in het hoger onderwijs
 • Implementatie van het structuurdecreet
 • Netwerking in de beroepsgerichte vorming
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Doelgroepenbeleid in het volwassenenonderwijs
 • De missie van het volwassenenonderwijs
 • Onderwijsaanbod in het volwassenenonderwijs

Over thema's als de onderwijsfinanciering, en planlast spreekt de Vlaamse Onderwijsraad zich in de volgende maanden uit. Over de lerarenopleiding zelfs volgende week.

Download hier het volledige advies (PDF, 227.17KB)