Advies over de beleidsbrief Onderwijs en Vorming 2007-2008

In zijn beleidsbrief Gelijke kansen op de hele onderwijsladder. Een tienkamp geeft minister Vandenbroucke een zeer ambitieus overzicht van initiatieven die de onderwijsoverheid plant. De Vlaamse Onderwijsraad opent zijn advies over de beleidsbrief met algemene bedenkingen, onder meer over de samenhang van nieuwe beleidsinitiatieven, de implementatiestrategie en de behoefte aan beleidsevaluatie.

In het tweede deel bespreekt de Vlor de specifieke beleidsthema's in de volgorde van de beleidsbrief. De inhoud van recente adviezen herhaalt de raad niet of heel kort. Hij verwijst naar de standpunten in zijn adviezen en linkt rechtstreeks naar hun plek op de Vlor-site. (Klik link rechtermuisknop; kies “openen in webbrowser”)

Samenhang
Los van de beleidsbrief vraagt de Vlor om de samenhang en overzichtelijkheid tussen dossiers beter te bewaken en te communiceren. Het is van belang dat scholen bij de start van een implementatietraject duidelijk weten hoe verschillende thema's met elkaar verbonden zijn. Om hun globale financiering te kunnen inschatten, moeten scholen bijvoorbeeld de toekomstige samenhang kennen tussen de financiering van het leerplichtonderwijs, het leerzorgkader en het GOK-beleid.

Implementatie
Om vernieuwingsprocessen ingang te laten vinden, is een gedragen en realistische implementatiestrategie nodig waarin de verschillende onderwijsactoren hun rol kunnen spelen in functie van hun opdracht. De Vlor verwondert zich erover dat de minister sommige vernieuwingen aankondigt alsof ze gerealiseerd zullen worden met een communicatie-instrument. Een middenkatern over ICT in “Klasse” of een website over talenbeleid volstaan niet als implementatiestrategie. Om een ingrijpende verandering als het talenbeleid te implementeren moet de minister rekening houden met de benaderingen van de onderwijsverstrekkers en de pedagogische begeleidingsdiensten hun sleutelrol laten spelen.

Sturend
De Vlor vindt dat de overheid op sommige domeinen meer ruimte moet geven aan het beleidsvoerend vermogen van de scholen. Zij hoeft zich bijvoorbeeld niet te buigen over de concrete methodiek van de lessen bedrijfsbeheer, of de vraag of alle ASO-leerlingen een geïntegreerde proef moeten afleggen. Ook de ontwikkeling van een zelfevaluatie-instrument over ICT voor de scholen komt al te sturend over.

Beleidsevaluatie
De raad herhaalt zijn vraag naar systematische en wetenschappelijk onderbouwde beleidsevaluatie. Lang niet alle evaluaties die nu worden uitgevoerd kunnen onder die noemer geplaatst worden omdat de systematiek ontbreekt of de beoordeling niet voldoende onafhankelijk gebeurt.

Download hier het volledige advies (PDF, 119.22KB)