Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018

De minister heeft het afgelopen werkjaar heel wat dossiers in een definitieve plooi doen vallen. Dat heeft zich vooral vertaald in voorontwerpen van decreet die aan de Vlaamse Regering werden voorgelegd en waarover de Vlor ook advies heeft gegeven.

Implementatie nieuw beleid

Nu breekt er voor het beleidswerk een fase aan waarin vooral moet geïmplementeerd worden. Voor die implementatie is er nood aan ondersteuning voor het werkveld en tijd voor een goede voorbereiding en een positieve start van nieuwe beleidsinitiatieven. De Vlor vraagt ook middelen voor de invoering van nieuwe initiatieven en een sterker beleid rond kostenbeheersing. De raad wenst betrokken te worden bij verder regelgevend werk en vraagt voldoende aandacht voor draagvlak en een participatief beleid, coherentie tussen de verschillende beleidsdossiers, monitoring en impactmeting en voldoende langetermijnperspectief. De Vlor erkent dat communicatie zeer belangrijk is bij de implementatie van nieuw beleid. Omdat daarbij niet alleen de aankondiging belangrijk is, pleit de raad voor toegankelijke communicatie voor ouders en leerlingen op het juiste moment.

Extra inspanningen

De Vlor verwacht dat nog in deze legislatuur:

  • het inschrijvingsbeleid leerplichtonderwijs wordt herzien;
  • er verdere acties gebeuren om leraren en schoolteam te versterken: inhoud van de lerarenopleidingen, loopbaandebat inclusief professionalisering, schoolleiderschap, …
  • een ambitieus, legislatuuroverstijgend toekomstplan basisonderwijs wordt voorgelegd;
  • een taalbeleid wordt uitgewerkt voor het hoger onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 397.33KB)