Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2012-2013

Op 24 oktober 2012 diende Pascal Smet zijn beleidsbrief Onderwijs in met daarin zijn concrete plannen voor het nieuwe schooljaar. In zijn advies sprak de Vlor zich over die plannen uit en ging hij na of de minister wel de juiste prioriteiten legt. De Vlor vraagt de minister in het komende werkjaar vooruitgang te boeken en – in overleg – beleidskeuzes te maken. Er zijn heel wat belangrijke dossiers die op 1 september 2014 moeten worden gerealiseerd in het onderwijsveld. Scholen en onderwijsinstellingen moeten zich daarop tijdig kunnen voorbereiden. De Vlor vraagt ook naar de beschikbare budgetten. Door de beperkte ruimte in de begroting zullen keuzes moeten worden gemaakt. Als de minister daarover op korte termijn duidelijkheid schept, zal de ongerustheid in vele onderwijssectoren verminderen. De Vlor vraagt om een coherente, transparante en consequente visie op de verdere ontwikkeling van het volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Deze visie moet hand in hand gaan met een daadkrachtig beleid.
Download hier het volledige advies (PDF, 459.82KB)