Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2010-2011

De Vlor bracht advies uit over de Beleidsbrief Onderwijs 2010-2011. Daarin ontvouwt onderwijsminister Pascal Smet zijn plannen voor het komende werkjaar. Voor heel wat thema’s verwijst de raad naar vroeger uitgebrachte adviezen. Ook lijst hij enkele aandachtspunten op over onderwerpen waarover hij een grondig advies zal uitbrengen zodra een conceptnota of een voorontwerp van decreet voorligt. De Vlor herhaalt een aantal algemene bedenkingen die hij formuleerde bij het advies over de Beleidsnota 2009-2014:
  • Het belang van een participatief onderwijsbeleid en van de rol van de Vlor als adviesraad (met haalbare adviestermijnen, realistische planning en duidelijke beleidsagendering, waardering voor de rol van de verschillende actoren, ...);
  • Belang van grondige beleidsevaluaties waar onderwijspartners betrokken worden bij het bepalen van de focus;
  • Transparantie over de sturingsmechanismen van de overheid en nood aan een debat over de invulling van onderwijsvrijheid: enkele maatregelen uit de beleidsbrief (zoals de ontwikkeling van een educatieve portaalsite) sporen niet met een ‘terughoudende’ rol van de overheid;
  • Meer en duidelijke informatie over het budgettair kader van de geplande maatregelen;
  • Bewaken van de samenhang met andere beleidsdomeinen: inhoudelijke afstemming van de beleidsbrieven die de leden van de Vlaamse Regering hebben voorgelegd.
In deze beleidsbrief mist de Vlor aandacht voor:
  • het volwassenenonderwijs en naar het buitengewoon onderwijs;
  • informatie over de verdere plannen met de Competentieagenda na 2010;
  • de aangekondigde evaluatie van de werking en de effecten voor 1 september 2011 van het besluit van de Vlaamse Regering over de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (3 juli 2009).
Voorts vraagt de Vlor verduidelijking over:
  • de relatie tussen een aantal specifieke maatregelen/plannen en de aangekondigde hervorming secundair onderwijs: een aantal maatregelen of plannen uit de beleidsbrief lijkt immers te anticiperen op de hervorming, terwijl deze nog maar in de fase van een oriëntatienota zit. Is het de bedoeling om voorafnames op korte termijn te vermijden? Of, in tegendeel, om nu al bepaalde elementen uit de oriëntatienota verder te ontwikkelen?
  • de ‘interne staatshervorming’ waar de beleidsbrief regelmatig naar verwijst. De Vlor vraagt een duidelijke motivering voor de koppeling van een aantal onderwijsdossiers aan elementen uit het Groenboek.
Download hier het volledige advies (PDF, 282.49KB)