Advies over de beleidsbrief 2003-2004

Elk jaar brengt de Vlor advies uit over de beleidsbrief waarin de minister haar beleidsintenties aankondigt. De raad bespreekt in dit advies enkel de maatregelen die nog dit schooljaar gestalte kunnen of moeten krijgen. Over het onderwijsbeleid dat de volgende regering kan voeren, bereidt de raad een memorandum voor.

Het advies somt eerst de thema's op die volgens de Vlor prioritair zijn zoals:

  • de impact van andere regelgeving op het onderwijs
  • de financiering van het volwassenenonderwijs
  • aanpassingen van de studietoelagen en studiefinanciering
  • de vertegenwoordiging van het onderwijs in DIVA
  • structurele maatregelen voor DBSO
  • de integrale jeugdhulp
  • lerarenprofielen in het volwassenenonderwijs
  • einddoelen in de basiseducatie
  • de opleidingen voor verzorgende beroepen
  • specifieke eindtermen voor alle structuuronderdelen

Vervolgens verwoordt de Vlor enkele algemene bedenkingen bij de beleidsplannen. Zo stelt de raad vast dat heel wat andere beleidsdomeinen ook verwachtingen hebben tegenover het onderwijs maar daarover nauwelijks overleggen met de onderwijssector zelf. Bovendien vindt de raad dat de middelen voor schoolinfrastructuur schromelijk tekort schieten en er in het algemeen meer geld mag gaan naar een sleutelsector als onderwijs. De raad wenst ook meer overleg tussen de onderwijsactoren en de overheid over enkele specifieke onderwerpen. Op bestuurlijk vlak heeft hij opmerkingen over mogelijke sluipnormering en over de scheidingslijn tussen de rol van de overheid en de autonomie van de scholen. Ten slotte gaat het advies in op een groot aantal specifieke punten uit de beleidsbrief.

Download hier het volledige advies (PDF, 132.49KB)