Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid in het volwassenenonderwijs

Indien een centrum voor volwassenenonderwijs daartoe de onderwijsbevoegdheid heeft, kan het opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs of de specifieke lerarenopleiding. Dat laat de centra toe in te spelen op nieuwe opleidingsbehoeften en draagt bij tot het vervullen van de missie en opdracht van het volwassenenonderwijs zoals omschreven in het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 2007. Een centrum kan op drie manieren bijkomende onderwijsbevoegdheid verwerven:

  • Het centrumbestuur kan onderwijsbevoegdheid voor een bijkomende opleiding aanvragen;
  • Het centrumbestuur kan een bijkomende vestigingsplaats aanvragen;
  • Het centrumbestuur kan aanvragen de initiële onderwijsbevoegdheid die is vastgelegd in bijlage III van het decreet of de daarmee geconcordeerde onderwijsbevoegdheid voor een opleiding in een regiovreemde vestigingsplaats te (her)activeren.

De Vlaamse Regering kan de aangevraagde bevoegdheid weigeren of verlenen met een gemotiveerde beslissing. Sinds 1 september 2015 vraagt zij voorafgaandelijk aan het nemen van een beslissing, het advies van de Vlor. De raad besprak 80 aanvragen en beoordeelde elk dossier in zijn geheel. Er waren geen aanvragen voor onderwijsbevoegdheid in een regiovreemde vestigingsplaats. Voorafgaand de adviezen over elke aanvraag, formuleerde de Vlor enkele principiële opmerkingen:

Aanbod voor anderstaligen

Net als bij de aanvragen van 30 september 2015, stelde de Vlor vast dat ook deze keer verschillende centra een aanvraag deden voor de opleiding Latijns schrift, ter aanvulling op het aanbod NT2. Hiermee wil men een antwoord bieden op de bijkomende leernoden van de anderstalige cursisten, waarvan een aanzienlijk deel geschoold is in het Arabisch schrift en bij het leren van het Nederlands de nood aan scholing in het Latijns schrift ondervinden. De Vlor herhaalt daarom zijn oordeel dat NT2 en Latijns schrift meer en meer hand in hand gaan en dat beide opleidingen in hetzelfde centrum aangeboden kunnen worden. Daarnaast deden ook enkele centra een aanvraag voor NT2 richtgraad 4. Het verder kunnen uitbouwen van de vaardigheden tot op richtgraad 4 ondersteunt de anderstalige bij het duurzaam integreren in de maatschappij. Daarom vindt de Vlor ook deze aanvragen maatschappelijk zeer relevant in elk centrum dat NT2 aanbiedt.

Een breed verspreid aanbod Aanvullende algemene vorming in Vlaanderen

Meerdere centra dienden een aanvraag in voor de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) om cursisten de mogelijkheid te geven het diploma secundair onderwijs te behalen. Omdat de Vlor merkt dat de nabijheid van een aanbod AAV een positief effect heeft op de participatie van laaggeschoolden uit de regio, pleit de raad voor een breed verspreid aanbod AAV over Vlaanderen, ter remediëring van de ongekwalificeerde uitstroom. Tegelijkertijd stelt de Vlor vast dat het organiseren van een aanbod AAV een zekere draagkracht, een bepaalde schaalgrootte en voldoende beschikbare middelen vraagt, dat nu niet elk centrum met onderwijsbevoegdheid AAV heeft. Een goed verspreid aanbod AAV heeft daarom nood aan een sterk uitgewerkte samenwerking. De Vlor adviseert om samenwerking in dit aanbod vanuit de overheid steeds te stimuleren, eventueel zelfs te onderzoeken hoe netwerken AAV kunnen geïnstalleerd worden.