Advies over de aanpassing van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs

In een voorontwerp van decreet dat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie moet aanpassen, specificeert de overheid een tweede en een derde ronde voor de visitatie en accreditatie van de bachelor- en masteropleidingen. Dat het voorontwerp vooraf met het werkveld werd besproken, vindt de Vlor een goede zaak. Hij betreurt dan ook de koerswijziging van de jongste maanden en vindt het jammer dat het decreet niet vroeger werd gefinaliseerd. Opleidingen die vooraan in het visitatietijdspad komen, moeten nu hun zelfevaluatierapport opmaken terwijl daar nog geen protocol voor bestaat. De Vlor is het eens met de klemtoon die het nieuwe stelsel op het onderwijsproces legt en met de waarborgen voor een onafhankelijke beoordeling in de eerste en tweede ronde. Hij kan zich vinden in de keuze voor een verkorte doorlooptijd, ten koste van de gehanteerde clustering. Toch wil hij de vergelijkbaarheid maximaal gegarandeerd zien. Hij betwijfelt of het decreet de planlast zal verminderen. De keuze voor generieke kwaliteitswaarborgen vindt de Vlor een goede zaak. Tegelijk merkt hij op dat het onderling afwegen van criteria aan belang wint. De criteria worden immers afgewogen om een beoordeling per generieke kwaliteitswaarborg te bekomen. De criteria mogen zeker geen afvinklijsten worden. De Vlor betreurt dat het Vlaamse systeem afwijkt van het Nederlandse. Dat maakt de meerwaarde van een internationaal orgaan als de NVAO ongedaan. De keuze voor een instellingsreview en een opleidingsbeoordeling beantwoordt aan de internationale tendens. De overheid moet er vooral over waken dat ze complementair zijn. Over het invoegen van de derde ronde zijn de geledingen van de Vlor het niet eens. Het advies stelt dan ook dat het nog te vroeg is om ze concreet in te vullen: het is beter om de evaluatie van de tweede ronde af te wachten. De meerderheid van de geledingen van de Vlor vraagt daarom om de artikelen over de derde ronde te schrappen. De geleding van de instellingshoofden verkoos om over die artikelen geen commentaar te geven.
Download hier het volledige advies (PDF, 189.05KB)