Seminarie: Vlaamse toetsen

In haar regeerakkoord van 2019 voorzag de Vlaamse regering de invoering van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende proeven om de kwaliteit van het onderwijs op te volgen. Een conceptnota (28 januari 2022) geeft nu een stand van zaken van het beleidsproces en een overzicht van de verdere stappen.

In functie van de verdere advisering over deze Vlaamse toetsen organiseerde de Vlor voor zijn leden een intern seminarie. Daarin verzamelden we bijkomende kennis rond thema’s die nog onvoldoende in het debat over de toetsen aan bod gekomen zijn en/of nodigen we stemmen uit die in het debat nog ontbreken en die een onafhankelijke positie innemen in het beleidsproject.

Plaats van de toetsen in het onderwijslandschap

Hoe verhouden de toetsen zich tot onderwijskwaliteit? Wat kunnen deze toetsen betekenen voor gelijke onderwijskansen? Welke plaats nemen ze best in om de kwaliteitsdriehoek school-pedagogische begeleiding-inspectie te ondersteunen? Welke werking kunnen de toetsen hebben als beleidsinstrument van de overheid en het sturen van het curriculum en kwaliteitszorg?

Sprekers: Maarten Simons (Educatie en Samenleving, KU Leuven), Roger Standaert (emeritus, Pedagogiek UGent), Karen Heij (Nederlandse toetsexpert)

Openbaarheid van resultaten

Welke juridisch kader is mogelijk en nodig om te garanderen dat de overheid, scholen of andere actoren de resultaten van de toetsen in geen enkele vorm publiek zal maken?

Spreker: Frankie Schram (Instituut voor de overheid, KU Leuven)

De relatie van de toetsen tot de vrijheid van onderwijs

Wat is de betekenis van de toetsen in relatie tot de vrijheid van onderwijs? In welke mate is de beperking van de vrijheid van onderwijs proportioneel?

Spreker: Kurt Willems (Onderwijsrecht, KU Leuven)