Advies over communiceren met studenten uit kansengroepen

Communicatie speelt een belangrijke rol in het aantrekken van studenten, maar ook in hun begeleiding bij de doorstroom in het hoger onderwijs. Maar spreekt die communicatie ook studenten uit kansengroepen aan? De Vlor ging na hoe de Vlaamse instellingen hoger onderwijs communiceren met studenten uit kansengroepen en of ze via de gebruikte communicatiestrategieën ook bereikt worden. Om een beter zicht te krijgen op de behoeften van de kansengroepen zelf had de Vlor enkele focusgesprekken en interviews met studenten met een migratie-achtergrond, nieuwkomers, studenten in armoede en studenten met een functiebeperking. Vanuit de knelpunten die daaruit kwamen, doet de raad nu enkele aanbevelingen voor een betere communicatie tussen instellingen hoger onderwijs en studenten uit kansengroepen.

Imago instelling

Het beeld dat deze studenten van de instelling hebben, bepaalt mee de keuze voor het hoger onderwijs. Instellingen met een ‘open’ instellingscultuur vinden zij toegankelijker dan instellingen die zich bewust profileren op kwaliteit. Instellingen moeten zich bewust zijn dat het gebruik van woorden als ‘topinstelling’ of ‘excellentie’ in de wervingscommunicatie, deze studenten kan afschrikken. De uitdaging bestaat erin om hen aan te tonden dat diversiteitsvriendelijk niet tegengesteld is aan excellent en dat de instelling openstaat voor álle studenten.

Toegankelijke, aangepaste en waarachtige info

Studenten uit kansengroepen willen goed en correct geïnformeerd worden over de inhoud van de opleidingen, de mogelijke faciliteiten en willen persoonlijk uitgenodigd worden voor extra begeleiding als dat nodig blijkt. Waarachtige communicatie vinden zij prioritair. Dat wat een instelling zegt dat ze doet, moet ze ook effectief doen.

Aandacht voor sleutelfiguren

Zowel bij de instroom als doorstroom in hoger onderwijs spelen brugfiguren een invloedrijke rol voor studenten uit kansengroepen. Het is dan ook belangrijk dat informatie en communicatie ook afgestemd is op hen. De sleutelfiguren zijn de familie en de omgeving van de student, maar ook leerkrachten en clb-medewerkers in het secundair onderwijs en intermediairen zoals zelforganisaties, studentenverenigingen en GON-begeleiders.

Stigmatisering

De gesprekken met studenten uit kansengroepen leerden dat zij niet zichtbaar apart behandeld wensen te worden in de communicatie die instellingen met hun studenten voeren.

Kennis doelgroep

De Vlor raadt de instellingen hoger onderwijs aan om zelf na te gaan bij de doelgroepstudenten wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van communicatie. Op die manier kunnen heel wat misverstanden, vooroordelen en misopvattingen uit de weg geruimd worden.

Download hier het volledige advies (PDF, 722.08KB)