Advies over aanvragen tot programmatie in het gewoon secundair onderwijs 2013-2014

De Vlor adviseerde de programmatieaanvragen secundair onderwijs voor het schooljaar 2013-2014. De adviesvraag omvat 203 programmaties van structuuronderdelen gewoon secundair onderwijs, 23 programmaties van opleidingen dbso, 14 programmaties/herstructureringen van scholen, 22 omvormingen en 15 overhevelingen.

Criteria

Bij de formulering van het advies baseerde de Vlor zich op 17 criteria. Voor aanvragen van specifieke structuuronderdelen, specifieke specialisatiejaren bso, specifieke opleidingen Se-n-Se en van nieuwe studiegebieden gelden bijkomende criteria.

Aandachtspunten

Nogal wat programmatieaanvragen betreffen specialisatiejaren bso. De raad adviseert dergelijke specialisatiejaren waar mogelijk graag gunstig omdat ze de studiecontinuĂŻteit van de leerlingen garanderen, hen de mogelijkheid bieden zich in hun bso-keuze te specialiseren en bovendien die leerlingen toelaten om een diploma so te behalen. De tso-opleidingen Se-n-Se sluiten nauw aan bij de arbeidsmarkt. Vele dossiers tonen aan dat het bedrijfsleven bereid is te participeren aan de uitbouw van deze opleidingen. De Vlor vindt dat het inspelen op een vraag vanuit de bedrijfssector en de grote kans op latere tewerkstelling voor de leerlingen voldoende argumenten zijn om het leeuwendeel van deze aanvragen gunstig te adviseren. In dit advies schenkt de Vlor ook speciale aandacht aan de programmaties in het kader van de uitrol van een masterplan of globaal structuurplan. Deze plannen beogen de uitbouw van een rationeel aanbod en een transparante structuur. Deze dossiers mogen niet apart beoordeeld worden en worden in dit advies in een breder kader besproken. De Vlor vraagt dat de overheid deze dossiers ook in een breder kader behandelt.

Verder verloop

De Vlaamse Regering neemt een beslissing op basis van het advies van de Vlor, AgODi en de Onderwijsinspectie.