Advies over aanvragen tot programmatie in het gewoon secundair onderwijs 2012-2013

De Vlor adviseerde de programmatieaanvragen secundair onderwijs voor het schooljaar 2012-2013. De adviesvraag omvat 209 programmaties van structuuronderdelen gewoon voltijds secundair onderwijs, 14 programmaties van opleidingen dbso, 14 programmaties/herstructureringen van scholen, 11 omvormingen en 17 overhevelingen.

Criteria

Bij de formulering van het advies baseerde de Vlor zich op 17 criteria. Voor aanvragen van specifieke structuuronderdelen, specifieke specialisatiejaren bso, specifieke opleidingen Se-n-Se en van nieuwe studiegebieden gelden bijkomende criteria.

Aandachtspunten

De tso-opleidingen Se-n-Se sluiten nauw aan bij de arbeidsmarkt. Vele dossiers tonen aan dat het bedrijfsleven bereid is te participeren aan de uitbouw van deze opleidingen. De Vlor vindt dat het inspelen op een vraag vanuit de bedrijfssector en de grote kans op latere tewerkstelling voor de leerlingen voldoende argumenten zijn om deze aanvragen gunstig te adviseren. Het criterium ‘studiecontinuïteit’ is hier ondergeschikt. De overheid gebruikte dit criterium in het verleden om de programmatie van Se-n-Se-opleidingen niet goed te keuren. In dit advies schenkt de Vlor ook speciale aandacht aan de programmaties in het kader van de uitrol van een masterplan of globaal structuurplan. Deze plannen beogen de uitbouw van een rationeel aanbod. Deze dossiers mogen niet apart beoordeeld worden en worden in dit advies in een breder kader besproken. De Vlor vraagt dat de overheid deze dossiers ook in een breder kader behandelt.

Verder verloop

De Vlaamse Regering heeft op 23 maart 2012 een beslissing genomen op basis van het advies van de Vlor, AgODi en de Onderwijsinspectie.