Advies over aanvragen onderwijsbevoegdheid en overheveling CVO 2018-2019

Een centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) kan opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs. Dat laat de centra toe in te spelen op bestaand en nieuwe opleidingsbehoeften en draagt bij tot het vervullen van de missie en de opdracht van het volwassenenonderwijs zoals omschreven in het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 2007. Sinds 1 september 2017 wordt de onderwijsbevoegdheid van een cvo door de Vlaamse overheid toegekend per vestigingsplaats. Onderwijsbevoegdheid met betrekking tot het secundair volwassenenonderwijs wordt toegekend per studiegebied. Een cvo kan deze opleidingen enkel organiseren in de vestigingsplaatsen waarvoor onderwijsbevoegdheid is toegekend. Een penitentiaire instelling wordt daarbij als een afzonderlijke vestigingsplaats beschouwd. Een cvo kan op twee manieren bijkomende onderwijsbevoegdheid verwerven:

  • Een centrumbestuur vraagt onderwijsbevoegdheid aan voor een bijkomend studiegebied in een bepaalde vestigingsplaats;
  • Een centrumbestuur ontvangt in het kader van overheveling de onderwijsbevoegdheid voor een bijkomend studiegebied van een ander centrumbestuur.

Een centrumbestuur moet voor 15 februari of 30 september een gemotiveerde aanvraag indienen bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). De Vlaamse Regering kan de aanvraag weigeren of inwilligen met een gemotiveerde beslissing. Sinds 1 september 2015 heeft de Vlaamse Onderwijsraad adviesbevoegdheid over de programmatie-aanvragen van de CVO. De Vlor stelde voorafgaand aan de bespreking van de dossiers beoordelingscriteria op, gebaseerd op de geldende regelgeving (het decreet van 1 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het aanbod in het volwassenenonderwijs). Dit advies gaat over de aanvragen die uiterlijk op 15 februari 2018 werden ingediend bij AHOVOKS. Er werden 48 aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid en 6 aanvragen tot overheveling van onderwijsbevoegdheid ingediend.