Advies ontwerpbesluit Vlaamse Regering over organisatie tijdelijke projecten voor de Opleiding Opleiders van Volwassenen

Dit besluit van de Vlaamse Regering stelt de centra in staat om proeftuinen te organiseren waarmee zij de opleiding, de inhoud en het evaluatiemateriaal van de Opleiding voor Opleiders van Volwassenen op punt kunnen stellen.

In zijn spoedadvies vraagt de Raad Levenslang en Levensbreed Leren onder meer dat de opleiding voldoende aandacht zou besteden aan de behoeften van specifieke doelgroepen in opleidingen voor volwassenen, zoals anderstaligen, laaggeletterden of volwassenen met leermoeilijkheden.

De Vlor vindt het ook belangrijk dat kandidaat-cursisten vooraf duidelijk weten dat de opleiding voor opleiders van volwassenen geen leraren- of GPB-opleiding is en dus ook niet leidt tot een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid of diploma van leraar.

Het besluit kent nu omkadering toe voor de volledige omvang van de opleiding (280 lestijden) en ook heel ervaren leerkrachten (tot 25 jaar loonsanciënniteit) kunnen nu in deze opleiding lesgeven. De Vlor had dit in zijn advies over de projectoproep (mei 2006) gevraagd.

De Vlor wenst dat de schoolbesturen of inrichtende machten alle betrokkenen, dus ook de cursisten, laten deelnemen aan de evaluatie van de proefprojecten. De overheid zou in het besluit van de Vlaamse Regering moeten opnemen dat zij de Vlor regelmatig informeert over de voortgang van het proefproject. En dat de raad advies kan uitbrengen

  • over de beslissing om de projecten nog een schooljaar te laten lopen na de tussentijdse evaluatie en
  • over de eindresultaten en de beleidsaanbevelingen, op basis van het eindrapport.
Download hier het volledige advies (PDF, 32.44KB)