Advies OBPWO-oproep 2009

Zoals elk jaar formuleert de Vlor een advies over de prioritaire onderzoeksthema's voor het OBPWO. De Vlor opteerde ervoor om dat pro-actief te doen zodat de overheid bij de themazetting maximaal kan inspelen op de suggesties van de onderwijsgeledingen.

Gezien de overheid in 2008 geen oproep lanceerde en er dus geen OBPWO-projecten werden toegekend, herhaalt de raad een aantal van de thema's uit het advies van 14 februari 2008. Deze thema's worden op bepaalde plaatsen licht herwerkt en aangevuld met onderzoeksthema's die het afgelopen jaar in overige adviezen van de Algemene Raad naar voren geschoven werden.

Het Advies ten gronde over onderwijsonderzoek beschouwt de raad nog steeds als een meer omvattend kader waarbinnen het voorliggende advies over de themazetting voor OBPWO 2009 gelezen moet worden.

De Vlor herhaalt zijn vraag om beleidsmaatregelen op een degelijke, wetenschappelijk onderbouwde manier te evalueren en evaluatieonderzoek te integreren in elk concept van onderwijsvernieuwing dat de overheid introduceert en in alle nieuwe beleidsmaatregelen van de overheid. Zonder aanspraak op volledigheid brengt de raad een aantal beleidsmaatregelen in herinnering waarvoor evaluatieonderzoek wenselijk is:

 • Evaluatie van het participatiedecreet
 • Flexibilisering hoger onderwijs
 • Evaluatie van het Gok-decreet, gekoppeld aan het nieuwe financieringsdecreet
 • Evaluatie van het nieuwe financieringsdecreet vanuit de invalshoek ‘kostprijs van het onderwijs'
 • Evaluatie van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding

In het Advies ten gronde over onderwijsonderzoek (20 december 2007) pleitte de raad voor de oprichting van een afzonderlijk fonds voor praktijkgericht onderzoek, naast de middelen die beschikbaar zijn voor beleidsgericht onderzoek. Intussen heeft de minister op deze aanbeveling geantwoord en de Vlor gevraagd om projectmatig de mogelijkheden van een zo'n fonds te verkennen. De raad wenst hierop niet vooruit te lopen en weerhoudt zich in onderhavig advies van het formuleren van voorstellen voor praktijkgericht onderwijsonderzoek.

Voor de oproep 2009 van het OBPWO schuift de raad volgende thema's als prioritair naar voren:

 1. De relatie tussen beleidsvoerend vermogen, welbevinden (van leerlingen en personeel) en schoolprestaties
 2. De relatie tussen onderwijsvernieuwing en het beleidsvoerend vermogen van scholen en de plaats van het concept ‘proeftuin'
 3. De uitstroom van de leerlingen uit het buitengewoon (basis)onderwijs en de instroom van leerlingen in de B-stroom
 4. De zorgvragen in het gewoon leerplichtonderwijs
 5. De problematiek van de studiekeuze naar het hoger onderwijs en het hoger beroepsonderwijs
 6. De financieel-economische situatie van leerders in het volwassenenonderwijs en deeltijdse trajecten in het hoger onderwijs
 7. Toegankelijkheid en gelijke onderwijskansen in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs voor jonge en volwassen leerders
 8. Publieke informatie over scholen
 9. Student tutoring - Advies over student tutoring (Algemene Raad, 27 november 2008)
 10. Kwalitatief onderzoek over het verband armoede en onderwijs - Advies over het verslag ‘Strijd tegen armoede, evoluties en perspectieven, een bijdrage aan politiek debat en politieke actie' (Algemene Raad, 23 oktober 2008)
 11. Mobiliteit in het hoger onderwijs - Advies 'Naar een sterkere internationalisering van het Vlaamse onderwijs' (Algemene Raad, 20 december 2007)
 12. Aanvullende indicatoren voor financiering - Advies over de invulling van het Aanmoedigingsfonds (Raad Hoger Onderwijs, 15 april 2008)
 13. Oudereneducatie: hoe kan het beleid rond levenslang en levensbreed leren maximale educatieve kansen scheppen voor ouderen?
Download hier het volledige advies (PDF, 255.11KB)