14 fiches voor de onderhandelaars van de nieuwe Vlaamse Regering

Op het einde van de vorige legislatuur zaten alle partners van de Vlor samen aan tafel om aanbevelingen te formuleren voor het onderwijsbeleid van de nieuwe Vlaamse Regering 2014-2019. De raad vertaalde die aanbevelingen in een memorandum dat hij in aanloop van de parlementsverkiezingen bezorgde aan alle politieke partijen. In navolging daarvan stelt de Vlor nu enkele concrete maatregelen voor, gebundeld in veertien themafiches.

Gemeenschappelijke en gedragen verwachtingen

De fiches zijn het resultaat van intensief overleg van alle stakeholders die zetelen in de Vlor. Ze werden voorbereid in technische werkgroepen, representatief en breed samengesteld. De concrete aanbevelingen vertolken de gemeenschappelijke verwachtingen en vragen van het hele onderwijsveld.

De thema’s

Veertien fiches

In de loop van januari-februari 2014 deden de deelraden van de Vlor suggesties van mogelijke thema’s. Die thema’s werden uitgewerkt in 14 fiches met concrete voorstellen voor de aanpak van:

 1. Capaciteit en onderwijsinfrastructuur
 2. Onderwijs als aantrekkelijke werkplek
 3. Financiering van onderwijs
 4. Onderwijsinnovaties
 5. Einddoelen
 6. Kwalificerende onderwijsloopbanen en hbo5
 7. Gelijke onderwijskansen 
 8. Leerlingenbegeleiding 
 9. Het partnerschap tussen onderwijsaanbieder en onderwijsgebruiker
 10. Ict-integratie in het leerplichtonderwijs
 11. Verankering lopende processen - implementatie en bijsturing maatregelen
 12. Samenwerking tussen onderwijs en welzijn
 13. Buitenschoolse kinderopvang in scholen
 14. Federale bevoegdheden met implicaties voor onderwijs

En de hervorming secundair onderwijs?

Voor zijn standpunt over een ander zeer belangrijk lopend proces, nl. de hervorming van het secundair verwijst de Vlor naar zijn uitgebreid advies over het masterplan hervorming secundair onderwijs. Naar aanleiding van zijn memorandum herhaalde de Vlor zijn standpunt over dit plan. De raad vindt het positief dat er een plan is voor de hervorming van het secundair onderwijs en staat genuanceerd achter de marsrichting die het aangeeft voor onderwijsinnovatie. Hij ziet echter heel wat punten die nog verder moeten worden uitgewerkt in overleg met de onderwijsactoren. Daarom vraagt hij aan de toekomstige Vlaamse Regering om het overleg over de hervorming van het secundair onderwijs met alle betrokken partners verder te zetten.  

Download hier het volledige advies (PDF, 678.37KB)