Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs

Indien een centrum voor volwassenenonderwijs daartoe de onderwijsbevoegdheid heeft, kan het opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs of de specifieke lerarenopleiding. Dat laat de centra toe in te spelen op nieuwe opleidingsbehoeften en draagt bij tot het vervullen van de missie en opdracht van het volwassenenonderwijs zoals omschreven in het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 2007. Een centrum kan op drie manieren bijkomende onderwijsbevoegdheid verwerven:
  • Het centrumbestuur kan onderwijsbevoegdheid voor een bijkomende opleiding aanvragen;
  • Het centrumbestuur kan een bijkomende vestigingsplaats aanvragen;
  • Het centrumbestuur kan aanvragen de initiële onderwijsbevoegdheid die is vastgelegd in bijlage III van het decreet of de daarmee geconcordeerde onderwijsbevoegdheid voor een opleiding in een regiovreemde vestigingsplaats te (her)activeren.
De Vlaamse Regering kan de aangevraagde bevoegdheid weigeren of verlenen met een gemotiveerde beslissing. Sinds 1 september 2015 vraagt zij voorafgaandelijk aan het nemen van een beslissing, het advies van de Vlor. De raad besprak 28 aanvragen en beoordeelde elk dossier in zijn geheel. Er waren geen aanvragen voor onderwijsbevoegdheid in een regiovreemde vestigingsplaats. Voorafgaand de adviezen over elke aanvraag formuleerde de Vlor enkele principiële opmerkingen: Het aanbod NT2 en Latijns schrift moet meer en meer hand in hand gaan: De leernoden van de bereikte doelgroep zijn, ook gezien de huidige instroom van mensen op de vlucht, gewijzigd. Een aanzienlijk deel van de vluchtelingen komen uit het Midden-Oosten en zijn geschoold in het Arabisch schrift. Zij ondervinden hier, bij het leren van het Nederlands, de nood aan scholing in het Latijns schrift. De Vlor vindt daarom dat beide opleidingen in hetzelfde centrum moeten aangeboden kunnen worden en verleent een principieel gunstig advies voor zulke aanvragen. Alle aanvragen voor een vestigingsplaats in een asielcentrum zijn maatschappelijk bijzonder relevant: De Vlor is tevreden met de bijkomende middelen die de Vlaamse Regering voorziet in het programmadecreet ten gevolge van de vluchtelingencrisis, die een verdere uitbouw van het NT2- aanbod in de centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs voor deze doelgroep mogelijk maakt en de centra daardoor als structurele partner in het organiseren van het NT2-aanbod erkent. In datzelfde ontwerp van decreet wordt ook een bijkomende flexibele maatregel voorzien voor tijdelijke vestigingsplaatsen van centra voor volwassenenonderwijs in asielcentra. De aanvragen die werden ingediend in de geest van deze nieuwe regelgeving worden daarom doorverwezen naar deze nieuwe procedure.