Nieuwe modulaire structuurschema's OSP - studiegebied Algemene vorming

De Raad Volwassenenonderwijs spreekt zich in dit advies uit over nieuwe structuurschema's voor het onderwijs voor sociale promotie waarin voor het eerst eindtermen en specifieke eindtermen ingepast worden in de modulaire structuur. Het advies opent met een aantal algemene bemerkingen:

  • De raad vraagt om de juridische context voor die verdeling van eindtermen/specifieke eindtermen over modules op punt te stellen.
  • Hij vindt het niet de taak van de overheid om éénzijdig al concrete invullingen van de eindtermen op te nemen in de nieuwe structuurschema's. Het decreet volwassenenonderwijs schrijft dat ook niet voor. Concretiseren behoort tot de bevoegdheid van de leerplanmakers.
  • De raad vindt dat naast de eindtermen/specifieke eindtermen, ook de leerplannen, de basis vormen voor de certificering. Dat betekent dat de opleiding eventueel nog andere doelstellingen bevat, en dat die zelfs in een aparte module kunnen zitten.
  • Verder adviseert de raad om alleen de vakoverschrijdende eindtermen voor ‘leren leren' en ‘sociale vaardigheden' integraal na te streven. De andere zou de Vlaamse regering beter volledig schrappen voor het OSP.

Nadien beoordeelt de raad de voorgestelde structuurschema's voor het studiegebied Algemene Vorming meer in detail.

  • Het voorstel om optionele ‘opfrismodules' te creëren voor de tweede graad vindt hij erg zinvol. Hij vraagt aan de overheid om gelijkaardige voorschakelmodules te voorzien voor de derde graad. Deze modules bevatten niet de eindtermen van de bedoelde graad, wel andere doelstellingen die bepaalde cursisten nodig hebben als opfrissing, om de eindtermen van de beoogde graad te kunnen bereiken.
  • In de ASO-opleidingen is een module “onderzoekscompetentie” ingevoerd op het einde van het specifiek gedeelte van het leertraject. De raad suggereert om de volgorderelatie weg te laten.
  • Voor de modules zonder volgorderelatie van de derde graad van de basisvorming ASO en TSO hoeft de overheid géén instapvereisten te formuleren die specifieker zijn dan wat het decreet volwassenenonderwijs bepaalt.
  • De raad stelt een aantal bijkomende of andere vakkenconcordanties voor.
  • Een aantal van de voorgestelde (deel)certificaten die het OSP voor opleidingen en opleidingsonderdelen kan uitreiken, stroken niet met bepalingen uit het decreet volwassenenonderwijs. De raad vraagt om daarover duidelijkheid te scheppen.
Download hier het volledige advies (PDF, 198.84KB)