Het opleidingsprofiel NT2 Alfa R1 - 1.1

De Raad Volwassenenonderwijs heeft advies uitgebracht over twee opleidingsprofielen die de overheid heeft opgesteld voor de modulaire opleiding NT2 Alfa R1 – 1.1 in de basiseducatie. De opleiding combineert het aanleren van een basisniveau Nederlands als tweede taal met alfabetisering van de cursisten. Er zijn twee versies, ‘Maatschappelijk persoonlijk' en ‘Professioneel', om de opleiding beter te kunnen laten passen bij verschillende doelgroepen. De overheid komt daarmee tegemoet aan een aanbeveling van het Steunpunt NT2. De twee versies verschillen van elkaar in de concretiseringen die per module zijn uitgewerkt op basis van dezelfde ontwikkelingsdoelen.

Eén profiel

De Raad Volwassenenonderwijs adviseert om voor NT2 Alfa in de basiseducatie slechts één opleidingsprofiel te gebruiken dat enkel de ontwikkelingsdoelen bevat. De raad waardeert de inspanning van de overheid, maar hij vindt niet dat zij concretiseringen moet vastleggen in een opleidingsprofiel. De overheid bepaalt de doelen. De leerplanmakers en de lesgevers moeten die dan concreet vertalen in functie van het profiel van de cursisten. Bovendien zijn er veel meer dan twee cursistprofielen denkbaar. Het profiel van cursisten kan ook veranderen gedurende de opleiding, als ze bijv. een (andere) job vinden. Daarnaast stelt de Raad Volwassenenonderwijs nog enkele specifieke aanpassingen aan het opleidingsprofiel voor. Zo adviseert hij om de sleutelvaardigheden als permanente aandachtspunten – niet als concrete doelstellingen – op te nemen in elke module. Het is immers een kenmerk van de basiseducatie om met de cursisten veel energie te stoppen in die sleutelvaardigheden.

Modules

Volgens de sector volstaat het voorgestelde aantal lestijden niet om de sleutelvaardigheden en de ontwikkelingsdoelstellingen afdoende te realiseren met het doelpubliek van de basiseducatie. Zij vindt modules van 40 of 60 lestijden bovendien te kort. De ‘toetsmomenten' volgen elkaar dan snel op. De intentie van de overheid om veel kansen op ‘succeservaringen' in te bouwen, houdt voor cursisten in de basiseducatie echter juist meer risico's op ‘falen' in. Zij hebben eerder behoefte aan een veilige, stimulerende omgeving. Verder stelt de raad voor om de module over technische lees- en schrijfvaardigheden als een voorschakelmodule aan te bieden en de doelen te verdelen over de modules Nederlands als tweede taal. In het opleidingsprofiel van de overheid staat die module tussen de modules NT2 die de cursist in een vaste volgorde afwerkt. Daardoor zouden cursisten er kunnen in vastlopen. Want zolang men dan niet slaagt voor die module met ondersteunende technische vaardigheden, kan men niet verdergaan met de taalmodules. Lang niet alle cursisten zullen na de opleiding NT2 Alfa R1 – 1.1 kunnen instromen in bestaande opleidingen voor gealfabetiseerde cursisten. De raad vraag om te onderzoeken of de combinatie alfabetisering en taalverwerving niet beter verdergaat in een opleiding NT2 Alfa op niveau 1.2.
Download hier het volledige advies (PDF, 66.44KB)