Decreet buitenschoolse kinderopvangBrief aan de ministers Crevits en Vandeurzen als reactie op het voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

In het Vlaams Parlement ligt een voorstel van decreet voor over buitenschoolse kinderopvang. Rond dat decreet is het lang stil gebleven. In 2015 adviseerde de Vlor de conceptnota over de opvang en vrije tijd van schoolkinderen. Dat advies lichtte hij op 23 maart 2016 toe in een hoorzitting in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement.

De onderwijspartners gingen er van uit dat die hoorzitting de start zou zijn van verder overleg over de volgende stappen in de beleidsvoorbereiding. Onderwijs is immers een grote speler in de organisatie van buitenschoolse kinderopvang.

Het is dan ook opmerkelijk dat er geen rekening is gehouden met het perspectief van onderwijs in het voorstel van decreet. De vragen uit het Vlor-advies, geformuleerd vanuit de realiteit in het onderwijs, bleven onbeantwoord.

De onderwijspartners herhalen dan ook met aandrang om betrokken te worden in de verdere gesprekken. Om tot een kwaliteitsvolle uitvoering te komen, is het essentieel dat de knelpunten vanuit onderwijs opgevangen worden. De Vlor zal dan ook de verdere invulling van het kaderdecreet nauw opvolgen en verwacht adviesvragen over uitvoeringsbesluiten wanneer deze strategisch van aard zijn.