Advies over welbevinden en gelijke kansen in het gezondheidsbeleid op school

Sinds het schooljaar 2009-2010 staan welbevinden en gelijke kansen centraal in het actieplan van de Vlor voor de ondersteuning van gezondheidsbevordering op school. Na twee seminaries brengt de raad nu ook een advies uit over welbevinden en gelijke kansen in het gezondheidsbeleid op school. De Vlor pleit voor afstemming tussen de verschillende referentiekaders voor gezondheid, welbevinden en gelijke onderwijskansen. Op basis van de bevindingen van onderzoekers en ervaringsdeskundigen doet hij enkele concrete aanbevelingen:
  • Schoolteams krijgen het advies een weldoordacht en integraal beleid te voeren en waar mogelijk verbindingen te leggen tussen gezondheid, gelijke kansen en leerlingenbegeleiding. Ze worden opgeroepen te investeren in een warm en ondersteunend schoolklimaat waarin ook aandacht is voor individuele leerlingen. Verder is er aandacht nodig voor professionalisering, een sterke participatiecultuur (formeel en informeel), het benutten van een lokaal netwerk. Ook de zorg voor een gezonde schoolinfrastructuur en schoolorganisatie dragen bij tot het algemeen welbevinden van leerlingen.
  • Ten overstaan van overheden legt Vlor de nadruk op overleg en afstemming tussen verschillende beleidsdomeinen die via onderwijs willen werken aan gezondheidsdoelstellingen. In die context vraagt hij om te waken over een evenwicht tussen projectmatig werken en een structurele en aanpak op lange termijn. De Vlor pleit verder voor een sterkere betrokkenheid van kwetsbare groepen op het vlak van gezondheid bij de beleidsontwikkeling.
  • De Vlor geeft ook enkele aanbevelingen voor lerarenopleiders en stakeholdersverenigingen.
Download hier het volledige advies (PDF, 572.12KB)