Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs Studiegebied Slagerij

Artikel 24 van het decreet volwassenenonderwijs (15 juni 2007) bepaalt dat de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs vastlegt op voordracht van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) en de pedagogische begeleidingsdiensten, en na advies van de Vlor.

De Vlor verleent een gunstig advies aan de aanpassing van het opleidingsprofiel ‘Slager Distributie’ van het studiegebied ‘Slagerij’.

De aanpassing van het opleidingsprofiel voorziet in verlengde trajecten voor alle modules van deze opleiding en dit gericht op aanbod voor kansengroepen. Het gaat hierbij om kansengroepen voor wie het standaard aantal lestijden niet volstaat om de beoogde competenties te behalen, onder meer anderstaligen, kortgeschoolden, mensen met een arbeidshandicap en mensen met geletterdheidsproblemen.

Download hier het volledige advies (PDF, 127.28KB)