Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

De Vlor gaf advies over voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs conform de bepalingen van art. 24 van het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. Volgens dit artikel bepaalt de Vlaamse Regering, op voordracht van de stuurgroep en na advies van de Vlor, de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs. Het advies heeft betrekking op volgende voorstellen van opleidingsprofielen:
  • In het studiegebied Toerisme: Gids en Reisleider
  • In het studiegebied Lichaamsverzorging: Kapper en Kapper- salonverantwoordelijke
  • In het studiegebied Hout: Daktimmerman, Industrieel Verpakker, Operator in de Houtzagerij, Paletten- en Krattenmaker en Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout
De Vlor gaf alle voorstellen een gunstig advies. De opleidingsprofielen Reisleider en Gids zijn gebaseerd op de beroepskwalificaties. Daarin is de kennis van respectievelijk twee en een vreemde ta(a)l(en) ingeschreven. Om een te sterke verzwaring van de opleiding te voorkomen, is er bij de uitwerking van het opleidingsprofiel voor gekozen om de talenkennis als instapvoorwaarde op te leggen voor de module 'Project bestemmingen reisleider/ gids'. Om ervoor te zorgen dat de cursist nog progressiemarge (naar de gevraagde B2 van het ERK) heeft tijdens de opleiding ligt de instapdrempel voor deze taal niet hoger dan het niveau dat behaald kan worden binnen het secundair volwassenenonderwijs (B1). De Vlor volgt deze redenering maar is bezorgd over de nodige competenties van de verantwoordelijke leraar om de taalprogressie van de cursist te kunnen beoordelen voor de module 'Project bestemmingen reisleider/ gids'. Hij stelt daarom voor de mogelijkheid te voorzien dat een cvo een beperkt aantal talen bepaalt waaruit een cursist kan kiezen om in te stappen in de module. In de opleidingsprofielen Kapper en Kapper-salonverantwoordelijke vindt de Vlor dat er een aanvaardbare verdeling gemaakt werd in de modules van de opleiding. Er werd ook voldoende ruimte gelaten voor de leerplanmakers om het opleidingsprofiel te vertalen naar het leerplan. De Vlor gaat ermee akkoord om beide opleidingsprofielen toe te voegen aan het overzicht van diplomagerichte opleidingen zodat het certificaat van de opleiding in combinatie met het certificaat aanvullende algemene vorming kan leiden tot het diploma secundair onderwijs. Tot slot vindt de Vlor het een goede zaak dat er een afzonderlijk opleidingsprofiel werd opgemaakt voor de Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout. Dit beantwoordt namelijk aan zijn advies over de opleidingsprofielen van juni 2014 waarin hij pleitte voor een opsplitsing van de beroepsprofielen naargelang de gebruikte materialen (hout, metaal of kunststof). Hij merkt echter op dat hetzelfde probleem zich blijft stellen wanneer de lerende wil overgaan tot plaatsing van het buitenschrijnwerk hout. Daarom is de Vlor van oordeel dat ook de beroepskwalificatie voor buitenschrijnwerker beter opgesplitst wordt. De Vlor gaat ermee akkoord om het voorgestelde opleidingsprofiel Daktimmerman toe te voegen aan het overzicht van diplomagerichte opleidingen opdat het certificaat van de opleiding in combinatie met het certificaat AAV leidt tot het diploma secundair onderwijs. Definitief goedgekeurde opleidingsprofielen worden gepubliceerd op de website van AKOV-curriculum.
Download hier het volledige advies (PDF, 181.04KB)