Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Artikel 24 van het decreet volwassenenonderwijs (15 juni 2007) bepaalt dat de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs vastlegt op voordracht van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) en de pedagogische begeleidingsdiensten, en na advies van de Vlor. De Vlor gaf een gunstig advies over volgende voorstellen van opleidingsprofielen:

Studiegebied Handel

Bedrijfsbeheer

Er werd voorgesteld de opleiding op twee manieren te organiseren (ofwel één enkele module van 160 lestijden, ofwel in twee modules van 80 lestijden). Daarnaast wordt ook voorgesteld de opleiding te kunnen aanbieden in een verkort traject met 100 lestijden. De Vlor vindt het verkort traject, dat zich zou focussen op een doelgroep van hoogopgeleide cursisten, een meerwaarde. Hiermee komt het volwassenenonderwijs op eenzelfde lijn te liggen met het aanbod van andere aanbodverstrekkers. Hij gaat niet akkoord met het opsplitsen van het standaardtraject in twee modules. De inhoudelijke samenhang vraagt een geïntegreerde aanpak.

Studiegebied Algemene Vorming

Wetenschappen, Economie, Humane Wetenschappen aso2, Economie - Moderne Talen, Economie – Wiskunde, Humane Wetenschappen aso3, Moderne Talen – Wetenschappen, Moderne Talen – Wiskunde, Wetenschappen – Wiskunde

De voorliggende voorstellen van opleidingsprofielen werden slechts in beperkte mate aangepast omdat het een actualisering betreft van de bestaande opleidingsprofielen die gevat worden door de nieuwe eindtermen Moderne Vreemde Talen, Natuurwetenschappen, Nederlands eindtermen taalbeschouwing en enkele vakoverschrijdende eindtermen. De Vlor is tevreden over deze aanpassingen, omdat ze ervoor zorgen dat de eindtermen in het secundair volwassenenonderwijs overeenkomen met de opleidingen in het secundair onderwijs.

Studiegebied Mechanica – Elektriciteit

Onderhoudsmonteur, Elektromecanicien

Beide opleidingen werden gebaseerd op de desbetreffende beroepskwalificatie. De raad oordeelde dat de voorstellen haalbaar en aanvaardbaard zijn. Hij gaat er ook mee akkoord dat het opleidingsprofiel elektromecanicien wordt toegevoegd aan de diplomagerichte opleidingen.

Download hier het volledige advies (PDF, 188.14KB)