Advies over de preventie en de aanpak van pesten op school

Pesten speelt zich vaak af op school. Toch is er nog te weinig expertise en hebben scholen meer ondersteuning nodig om pesten op een effectieve manier te bestrijden. De scholierenvertegenwoordigers in de Vlor trokken aan de alarmbel: het is de hoogste tijd is om van een beleid tegen pesten een topprioriteit te maken. De overige onderwijspartners (onderwijskoepels, onderwijspersoneel, ouders, middenveldorganisaties, …) binnen de Vlor treden hen hierin bij en zijn bereid om daar samen met de betrokken overheden en met experts hun schouders onder te zetten. Ze vragen dat de ministers bevoegd voor Onderwijs, Jeugd, Welzijn en Gezondheidszorg en Media een gemeenschappelijke intentieverklaring opstellen.

Geen zaak van onderwijs alleen!

Pesten stopt niet aan de schoolpoort. Een antipestbeleid moet daarom ook andere sectoren betrekken zoals sportclubs, jeugdbewegingen, welzijnsorganisaties, hulpverleners, media, politie en justitie. De Vlor roept op tot een gecoördineerde aanpak over beleidsdomeinen heen. De raad richt zich dus niet alleen tot de minister van Onderwijs, maar vraagt een gemeenschappelijke intentieverklaring van alle betrokken ministers. Daarin kunnen ze gemeenschappelijke doelstellingen formuleren en afspraken maken per beleidsdomein. Een betere ondersteuning van scholen is daarin heel belangrijk. Alle onderwijspartners zijn bereid om in de Vlor met de overheden en met elkaar te overleggen over een plan van aanpak.

Scholen stimuleren en versterken om antipestbeleid te voeren

Pesten wordt best aangepakt op en door de school zelf. Die aanpak moet ingebed zitten in een breed schoolbeleid waar de klemtoon ligt op preventie en waar gewerkt wordt aan een verbindend schoolklimaat en herstelgericht werken. Het antipestbeleid past in een gezondheidsbeleid dat ook aandacht heeft voor mentaal welbevinden van leerlingen.

Scholen beter ondersteunen door te investeren in goede methodieken

Scholen doen al heel wat om pesten te voorkomen of om pestsituaties op te lossen. Maar is die aanpak ook effectief? De Vlor stelt vast dat daarover nog te weinig onderzoek gebeurt. En de weinige onderzoeksresultaten die er wel zijn, worden niet genoeg vertaald naar de onderwijspraktijk. Daardoor vinden scholen niet gemakkelijk de weg naar een aanpak die werkt.

Download hier het volledige advies (PDF, 630.9KB)