Knelpuntennota NT2

De Vlaamse regering nam enkele maatregelen die ingrijpen op de organisatie van het volwassenenonderwijs:
  • De middelen NT2 komen onder het beheer van de minister bevoegd voor Inburgering;
  • Private aanbodverstrekkers vullen de hiaten in het NT2-aanbod aan;
  • De Huizen van het Nederlands worden ondergebracht in het Agentschap Integratie en Inburgering;
  • De Huizen van het Nederlands krijgen de bevoegdheid om het taalniveau Nederlands van anderstaligen te attesteren.
De overheid stelt dat de hiaten in het huidige NT2-aanbod enkel kunnen worden opgelost door private aanbieders. De Vlor is het hier niet mee eens. De voorbije jaren zijn inspanningen geleverd om hiaten op te vullen en zoals evaluatieonderzoek heeft uitgewezen, hebben de inspanningen ook effect gehad. De probleemstelling van de overheid doet onrecht aan de expertise die de voorbije jaren is opgebouwd binnen de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs. Daarnaast rijzen er verschillende vragen over de concrete vertaling van de beleidsintenties. De Vlor lijstte ze op om een aanzet te geven tot de discussie over de organisatie van het NT2-aanbod. Hij geeft ook een overzicht van de nadelige effecten die verwacht worden van zodra de beleidsintenties worden doorgevoerd. Zo zal de geïntegreerde aanpak worden ondermijnd, zal de afstemming van leertrajecten en leertrajectbegeleiding complexer worden, zal de aansturing door twee beleidsdomeinen mogelijks leiden tot een versnippering van de kennis en kwaliteitszorg en wordt de decretale verankering voor samenwerking weggehaald door de Huizen van het Nederlands onder te brengen in het Agentschap Integratie en Inburgering.
Download hier het volledige advies (PDF, 244.88KB)