School of the future: ‘Onderwijsvernieuwing van scholen versnellen en verder uitrollen’

Steyn Cortebeeck

Gezamenlijke oproep van de Vlor en het Vlaams Werkgeversplatform aan de nieuwe Vlaamse regering

Onder de vlag ‘School of the Future’ stelt de Vlor samen met het Vlaams Werkgeversplatform, en partnerschap van 17 werkgeversorganisaties in Vlaanderen, een project voor dat wil bijdragen aan kwalitatief onderwijs in een wijzigende context. Beide organisaties hebben voor het leerplichtonderwijs zes transformatieprocessen bepaald en richtinggevende principes geformuleerd om dit ook in de praktijk te realiseren.

Met de ‘School of the future’ willen we onderwijsvernieuwing die bottom up ontstaan is, een boost geven en ervoor zorgen dat de jobtevredenheid van het onderwijspersoneel verhoogt, de leerlingen optimaler worden voorbereid op leven en werken, én bedrijven de juiste profielen met de zin om levenslang te leren, kunnen aantrekken.

We vragen aan de Vlaamse overheid geen bijkomende middelen, maar wel dat ze de ‘School of the Future’ volmondig mee onderschrijft en een regelluw kader waarborgt waarbinnen in het schooljaar 2020-2021 een 10 à 15-tal proefscholen aan de slag kunnen gaan, mede met het oog op verdere beleidsaanbevelingen op dit vlak. Met het oog op een goede start worden de zes transformatieprocessen en de begeleidingsaanpak in het schooljaar 2019-2020 verder uitgewerkt.

De ambitie is om ervoor te zorgen dat alle scholen in Vlaanderen tegen het einde van de legislatuur 2019-2024 werken aan één of meerdere van de zes transformatieprocessen. Daarvoor kan er geleerd worden uit voorbeelden van andere scholen, een beroep gedaan worden op begeleiding, …

Gezien het uitzonderlijk draagvlak bij alle onderwijs- en arbeidsmarktactoren roepen wij de nieuwe Vlaamse regering op om het project ‘School of the Future’ te verankeren in het regeerakkoord en de beleidsnota’s van de bevoegde minister(s). De Vlor en het Vlaams Werkgeversplatform willen hiervan samen met de nieuwe Vlaamse regering een succes maken.