Jaarverslag 2016-2017

Het werkjaar 2016-2017 was een scharnierjaar. Halfweg de legislatuur moesten enkele dossiers in hun definitieve plooi vallen om uit te kunnen rollen tegen het einde van de legislatuur. Naar aanleiding van de beleidsbrief voor dit werkjaar vroeg de Vlor dat de onderwijsinstellingen op korte termijn meer duidelijkheid krijgen. De scholen moeten zich kunnen voorbereiden om de nieuwe beleidsinitiatieven op een kwaliteitsvolle manier te implementeren.

Strategische lijnen scherper stellen

De Vlor werkte afgelopen werkjaar dan ook vooral in de richting van enkele decreten en stelde de strategische lijnen scherper in verschillende van die dossiers: het toekomstplan voor het basisonderwijs, de modernisering van het secundair onderwijs, het eerste niveaudecreet voor het deeltijds kunstonderwijs, het ondersteuningsmodel en de leerlingenbegeleiding.

Voor het hoger onderwijs trok de Vlor vooral de kaart van een betere participatie door op eigen initiatief adviezen te formuleren over taalbeleid, internationalisering en studentenparticipatie. Verder toonde de raad zijn bezorgdheid over de hertekening van het volwassenonderwijs. Levenslang leren voor volwassenen blijft een zwakke schakel in het beleid. In plaats van een globale hervorming, wordt het volwassenonderwijs gefragmenteerd hervormd.

Strategisch denkwerk op langere termijn

De Vlor keek ook verder vooruit. Hij zette een strategische verkenning op over vluchtelingen en onderwijs en bereidde op vraag van de Vlaamse Regering een ronde tafel voor over de transitieprioriteit ‘Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’ van de strategie 2050.

De raad organiseerde ook voor de eerste maal een Zenitdialoog. Die behandelt vanuit een helikopterperspectief – ‘vanuit het zenit’ – een thema dat de onderwijsniveaus overstijgt. Door de discussie wat breder open te trekken, wordt het Vlor-werk gevoed en gestoffeerd. De eerste Zenitdialoog met Ive Marx over de positie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt leverde alvast heel wat interessante input voor de ronde tafel die de Vlor op vraag van de Vlaamse Regering organiseerde over de transitieprioriteit ‘Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’ van de langetermijnstrategie 2050.

Participatie als democratisch goed

De Vlor dacht ook na over zijn eigen rol als strategische adviesraad. De overheid werkte een groenboek uit voor de vernieuwing van de werking en taken van de Vlaamse overheid. In dat kader pleitte de raad voor een evenwicht tussen de structurele dialoog met het middenveld en de kansen van nieuwe methodes van burgerparticipatie.

Een nieuwe locatie, een nieuw perspectief

Begin 2017 verhuisde de Vlor naar het Zenithgebouw. Een besparingsoperatie die we proberen te vertalen in een toekomstgericht verhaal. Vanop de 19de verdieping werkt en vergadert de raad voortaan eigentijdser, compacter en meer in de nabijheid van heel wat stakeholders. De Vlor wil zijn ‘helikopterlocatie’ ook vertalen in een breed en vooruitkijkend perspectief.