Jaarverslag 2012-2013

In dit voorlaatste jaar van de legislatuur vroeg de Vlor specifiek aandacht voor beleidsprioriteiten. De raad werkte 36 adviezen af. In zijn 27 adviezen op vraag van de Vlaamse Regering bekeek hij vooral de wenselijkheid, haalbaarheid en aanvaardbaarheid van beleidsinitiatieven bij alle stakeholders in onderwijs. In zijn 9 adviezen op eigen initiatief vroeg de Vlor aandacht voor specifieke problematieken zoals de studiekeuze in de overgang van secundair naar hoger onderwijs, de hervorming van het dko, externe certificering en de uitdagingen voor het hoger onderwijs in de 21ste eeuw.

Afgelopen werkjaar heeft de Vlor ten volle zijn rol gespeeld als strategische adviesraad door na te denken over enkele grote vraagstukken in het onderwijs: omgaan met diversiteit, capaciteitsproblemen, leren van volwassenen in de toekomst, het hoger onderwijs in de 21ste eeuw, … In het werkjaar 2013-2014 volgt de eerste output. Met het toekomstproject ‘De School als leer- en werkplek in 2030’ verkent de Vlor samen met de Koning Boudewijnstichting en het departement Onderwijs & Vorming de toekomst van het onderwijs.

Aan de tafel van de Vlor werd afgelopen werkjaar ook druk overlegd over thema’s als luxeverzuim, time-out, gezondheidsbevordering op school en mediawijsheid. De raad informeerde zijn leden regelmatig over onderzoek en organiseerde enkele interessante studiedagen over neurowetenschappen, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds. Met twee nieuwe websites over welbevinden op school en aantrekkelijk stemonderwijs en een beroepskwalificatiedossier voor de leraar, leverde de Vlor ook heel wat ontwikkelwerk.

De Vlor brengt verslag uit van zijn werkjaar aan de hand van de acht strategische doelstellingen van de beleidsnota Onderwijs 2009-2014 ‘Samen grenzen verleggen voor elk talent’.