EUNEC

EUNEC, het Europees netwerk van onderwijsraden, is ontstaan vanuit een gemeenschappelijke interesse voor mekaars activiteiten van verscheidene nationale onderwijsraden in lidstaten van de Europese Unie. EUNEC brengt vertegenwoordigers van onderwijsraden samen voor debat en overleg. Het netwerk organiseert seminaries en conferenties en zet werkgroepen op rond specifieke thema’s die verband houden met Europees onderwijsbeleid. Het netwerk voert onderzoek uit en formuleert gemeenschappelijke standpunten naar de Europese politieke instellingen die verantwoordelijke zijn voor onderwijsbeleid.

Consultatie en engagement

Onderwijs en opleiding vandaag rusten op de inspanningen en het engagement van vele groepen uit het sociale, culturele en economische leven. In de Europese landen stellen we een groei vast van de publieke bewustwording van deze sociale partners en hun rol in onderwijs en opleiding. Via hun vertegenwoordigers in adviesorganen spelen deze organisaties een actieve rol in het design, de planning en de implementatie van het beleid in onderwijs en opleiding.

Onderwijsraden doorheen Europa

Op dit ogenblik hebben vele andere Europese landen hun nationale of regionale onderwijsraden. Hun samenstelling en bevoegdheid is uiteenlopend, maar over het algemeen is er overleg en debat tussen vertegenwoordigers en/of deskundigen met uiteenlopende achtergrond met de bedoeling advies te verstrekken, consultaties te organiseren en prospectief onderzoek voor te bereiden rond onderwerpen in verband met onderwijsbeleid. Verschillende van die onderwijsraden zijn lid van EUNEC.

Het Europese beleidsniveau

Vermits onderwijs en opleiding een internationale dimensie ontwikkelen, wil EUNEC een belangrijke rol spelen op het Europese niveau van het onderwijsbeleid, als vertegenwoordiger van het volledige onderwijsveld en als discussiepartner voor de Europese beleidsmakers.

EUNEC is officieel opgestart in 2000 tijdens een ontmoeting van vertegenwoordigers van onderwijsraden in Lissabon, na voorbereidende vergaderingen in Tomar (1997) en Brugge (1998).

Publicatie 20 jaar EUNEC

Education Councils in Europe. Going beyond the tensions

Lees hier