Diversiteit in schoolteams: inleiding

Het belang van het thema voor de Vlor - Wat heeft de Vlor al gedaan?

Inleiding door Leen Van Heurck (algemeen secretaris) en Kaat Delrue (voorzitter Commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen)

De Vlor pleitte al voor meer diverse lerarenteams in zijn memorandum 2019-2024 en in recente adviezen over gelijke onderwijskansen o.a. Spots op gelijke onderwijskansen. In een ander advies ziet de Vlor Een diversiteitssensitief personeelsbeleid als hefboom voor democratisering. 

Minister Weyts stelt in zijn beleidsnota Onderwijs 19-24 (OD 2.1) dat het lerarenkorps een betere afspiegeling moet worden van de maatschappij, zowel naar achtergrond als naar geslacht. Minister Weyts heeft een nulmeting laten uitvoeren van de diversiteit in lerarenteams, maar er verder geen concreet beleid aan gekoppeld. 

In zijn Advies met kennisvragen van het onderwijsveld voor OBPWO 2022 formuleerde de Vlor onderzoeksvragen over het thema: “Vanuit het licht van het lerarentekort, de aanhoudende etnische kloof inzake werkzaamheidsgraad en de groeiende diversiteit in de maatschappij is inzet op meer diversiteit bij het onderwijzend personeel en in de lerarenopleiding erg relevant. Een betere afspiegeling van de diversiteit binnen de leerlingenpopulatie bij het onderwijspersoneel kan er ook mee voor zorgen dat het onderwijs nog meer kan bijdragen tot de sociale en maatschappelijke mobiliteit van jongeren uit de kansengroepen.” Volgens de Vlor is er nood aan bijkomend onderzoek om valkuilen, drempels, randvoorwaarden en impact van interventies in kaart te brengen, maar aan die vraag werd geen gevolg gegeven. 

Dat neemt niet weg dat de Vlor, met name in de commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen, het thema gedurende de hele legislatuur op de agenda gehouden heeft, via seminaries en overleg met diverse partners. 

De aandacht voor dit thema kadert ook in de engagementsverklaring Diversiteit als meerwaarde van de onderwijspartners en socio-culturele partners in de Vlor, die recent geactualiseerd werd en die u kan terugvinden op onze website.