De modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs

Het voorontwerp van decreet bevat de wijzigingen aan de Codex Secundair Onderwijs die nodig zijn om de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs te realiseren. De Vlor beoordeelde het voorontwerp in de wetenschap dat de contouren voor de modernisering al langer vastliggen en dat de marge voor nieuwe beleidskeuzes bijna nihil is.

Noodzakelijke bijsturingen niet/te weinig gerealiseerd

Na grondige analyse van de documenten besluit de raad dat de voorliggende maatregelen nog vele onduidelijkheden bevatten en onvoldoende garantie bieden op realisatie van de initiële doelen van de hervorming. Hij stelt vast dat er geen of slechts beperkt rekening is gehouden met zijn eerdere bedenkingen en concrete vragen naar bijsturingen. De raad vraagt dan ook dat de Vlaamse Regering dat alsnog doet bij de uitvoeringsbesluiten en geeft aan hoe dat kan.

Ingangsdatum van 1 september 2018 niet haalbaar

Momenteel is er nog geen zicht op de eindtermen die aan de basis liggen van de invulling van het studieaanbod. Bovendien is het voor scholen om vele redenen niet realiseerbaar om zich op de korte tijdsspanne voor te bereiden op de start op 1 september 2018.

Het voorontwerp van decreet onder de loep

De Vlor bekeek in welke mate de voorgestelde maatregelen uitvoering geven aan de eerdere beslissingen en waar er nog bijsturing nodig is:

  • De raad adviseert om finaliteiten (doorstroom, dubbele finaliteit, arbeidsmarkt) in plaats van de actuele onderwijsvormen te hanteren als kader voor de toekomstige regelgeving;
  • Het is positief dat er heldere definities zijn voor domein- en campusscholen. De raad vraagt om scholen zicht te geven op de mogelijke incentives als zij zich herprofileren;
  • Het is niet te beoordelen wat de basisvorming moet inhouden, zonder dat er eindtermen zijn;
  • De manier waarop differentiatie in het voorontwerp wordt ingevuld, is een achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie; de Vlor vraagt dat differentiatie kan worden ingevuld als verdieping, remediëring en verbreding van het aanbod;
  • De nieuwe regeling voor programmatie is eenvoudiger dan de huidige; er zijn nog een aantal vragen bij de criteria en de Vlor vraagt dat er een termijn wordt bepaald voor beslissing door de Vlaamse Regering over de programmatieaanvragen en de communicatie ervan naar de aanvragende scholen.

Extra bijsturingen nodig voor buso en se-n-se

De Vlaamse Regering deed via een mededeling in maart twee toevoegingen aan het aanbod secundair onderwijs voor wat het buso en se-n-se betreft. De Vlor formuleert daarbij enkele dringende bezorgdheden. Het buso heeft nood aan een toekomstvisie met nadruk op flexibiliteit en toegang tot de arbeidsmarkt. Voor se-n-se wijst de Vlor op het belang van algemene vorming, dubbele finaliteit en onderwijskwalificatie.

Invulling en erkenning structuuronderdelen

De beroepskwalificaties vormen een deel van het referentiekader voor studierichtingen met arbeidsmarktgerichte en dubbele finaliteit, maar men moet er dan wel vanuit een onderwijsperspectief mee kunnen omgaan. De onderwijspartners willen aan zet zijn voor de invulling van het aanbod en de Vlor wil advies geven over de erkenning van nieuwe structuuronderdelen.

Download hier het volledige advies (PDF, 424.57KB)