Advies over het plan geletterdheid 2012-2016

De Vlor bracht advies uit over het Plan Geletterdheid 2012-2016. Dat plan zet het structureel geletterdheidsbeleid van het eerste Plan Geletterdheid verder. Een belangrijk deel van de bevolking beschikt immers niet over de nodige geletterdheidscompetenties. Toch werden met het eerste plan een aantal successen geboekt en het nieuwe plan bouwt terecht op die successen verder. Het plan zet het thema geletterdheid op de agenda van verschillende beleidsdomeinen. Dat is een verdienste. Heel wat acties uit het plan zijn wat de Vlor betreft echter niet concreet genoeg. Om het plan te doen slagen is bovendien een reëel engagement van alle betrokken beleidsdomeinen en een stevige coördinatie nodig. Het begrip 'geletterdheid' zoals gehanteerd in het plan, vraagt nog om operationalisering op het niveau van de verschillende beleidsdomeinen en de verschillende acties. Binnen onderwijs moet die operationalisering voor de Vlor neerkomen op duurzame geletterdheid: de functionele vaardigheden en de attitudes die het mensen mogelijk maken om zelf de motor te zijn van hun verdere ontwikkeling. Het is een kerntaak van het leerplichtonderwijs om bij leerlingen een maximaal geletterdheidsniveau te ontwikkelen. Het leerplichtonderwijs in zijn geheel moet dan ook centraal staan in een geletterdheidsbeleid. Daarom is niet duidelijk wat de meerwaarde is van een aantal geïsoleerde acties voor het leerplichtonderwijs in het plan, dat verder overwegend acties gericht op volwassenen bevat. Evenmin is duidelijk waarom het plan zich beperkt tot wie onderwijs in het Nederlands heeft gevolgd. Het plan besteedt terecht aandacht aan geletterdheidstraining in het secundair volwassenenonderwijs, maar de Vlor heeft een aantal vragen en opmerkingen bij de haalbaarheid ervan. De verwachtingen over de centra en de begeleidingsdiensten nemen toe, maar bijkomende investeringen zijn niet voorzien. De Vlor wijst verder nog op de nood aan een brede maatschappelijke sensibilisering over het thema geletterdheid en op het belang van flankerende maatregelen op het vlak van communicatie en administratieve vereenvoudiging. Verder doet de raad aanbevelingen over de opvolging van het plan. Ten slotte heeft de raad nog opmerkingen bij een aantal acties uit het plan. In het bijzonder is de raad kritisch over de actie over het verhogen en versterken van geletterdheidscompetenties in het secundair onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 224.68KB)