Seminarie - Lerend team

Om beleidsadviezen grondig te kunnen onderbouwen, organiseerden we een seminarie over twee onderzoeken rond het ‘lerend team’ in het basisonderwijs. We nodigden hiervoor de onderzoekers uit van het SONO-onderzoek rond teamteaching en gingen ook dieper in op een doctoraatsonderzoek rond professionele leergemeenschappen. We vroegen tot slot aan Robert Scheltjens, netwerkdirecteur van Stedelijk Onderwijs Antwerpen en eveneens lid van de Raad Basisonderwijs, om een aantal reflecties te formuleren.

De keuze voor het thema van het seminarie gaat terug op een van de ‘krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs’:  ‘een lerend team dat verantwoordelijkheden deelt’. De fundamentele structuur in de basisschool is de groepsleraar met zijn/haar leerjaar of klasgroep. Hierbij is teamwerk erg belangrijk om de geïntegreerde werking, dat een fundamenteel kenmerk is van het basisonderwijs, te kunnen realiseren.
“Teamleden in het basisonderwijs vertrekken vanuit een geïntegreerde basisopleiding. Tegelijkertijd hebben ze hun eigen talenten, interesses en competenties. Onderwijskundig leiderschap is gericht op het (bege)leiden van het basisschoolteam als een lerend team. Teamleden delen verantwoordelijkheden zodat elk teamlid vanuit zijn identiteit mee vorm kan geven aan de basisschool”

De Vlor wil verder op dit thema inzetten omdat de teamkracht van het basisonderwijs heel sterk naar voren wordt geschoven als een manier om beter te anticiperen op de uitdagingen van het basisonderwijs, die steeds complexer worden.

Presentaties

Ondersteunende teksten

       Leidraad teamteaching

Verslag

Relevante Vlor-adviezen

Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs. Advies over de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs, 16 september 2015.

Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs. Advies over een toekomstplan voor het basisonderwijs, 8 maart 2017.

Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Onderwijskwaliteit in breed perspectief. Advies over versterken van interne kwaliteitszorg en leerlingenevaluatie, 20 december 2018.

Strategische verkenning van de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen

De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren