Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs

Versterken van het studiekeuzeproces

In zijn adviezen over de studiekeuze van het secundair naar het hoger onderwijs pleit de Vlor ervoor om te investeren in een beleid dat het studiekeuzeproces op alle vlakken verbetert. In zijn advies vroeg de raad onder meer om scholen te versterken in studiekeuzebegeleiding en om jongeren de kans te geven om goed geïnformeerd te kiezen.

Overlegplatform

Om tegemoet te komen aan zijn eigen vraag naar een structureel overleg over het optimaliseren van het studiekeuzeproces tussen actoren uit het secundair en hoger onderwijs, richtte de Vlor op het einde van het werkjaar 2014-2015 een overlegplatform op. In dat platform zetelen de vertegenwoordigers van alle betrokken onderwijspartners, zowel uit het secundair onderwijs als uit het hoger onderwijs: de leerlingen, de studenten, de ouders, de leraren, de onderwijsverstrekkers, de centra voor leerlingenbegeleiding, het hoger onderwijs, het kabinet Onderwijs en het Departement Onderwijs en Vorming.

Columbus

Onderwijsminister Hilde Crevits gaf de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr) de opdracht om een algemene niet-bindende oriënteringsproef te ontwikkelen. Dat exploratie-instrument werd gelanceerd onder de naam ‘Columbus’. Gelet op de nood aan een breed draagvlak bij verschillende actoren, kreeg het overlegplatform de taak dat proces mee aan te sturen.

Het overlegplatform stelde een kadertekst op ter ondersteuning van de communicatie over het instrument door de verschillende actoren (overheid, onderwijskoepels, …).

Draaiboek

Het platform kreeg van de minister de opdracht een draaiboek uit te werken om scholen secundair onderwijs te ondersteunen bij de implementatie van Columbus. In het schooljaar 2016-2017 werd een eerste versie ter beschikking van de scholen gesteld. Het draaiboek vertrekt vanuit een gedragen, brede benadering van onderwijsloopbaanbegeleiding en biedt scholen handvatten om Columbus in de schooleigen visie te integreren. Het draaiboek wordt jaarlijks verfijnd en geactualiseerd op basis van de verdere ontwikkelingen.

De pedagogische begeleidingsdiensten hebben bijkomende professionaliseringstrajecten opgezet om scholen extra ondersteuning te geven bij het inbedden van Columbus in hun onderwijsloopbaanbeleid. Het overlegplatform volgt als stuurgroep deze initiatieven op en zal vanuit deze projecten het draaiboek ook verder uitdiepen.

Voorbeeldtrajecten

Het overlegplatform ontwikkelde een aantal voorbeeldtrajecten voor een structurele inbedding van Columbus in het schooleigen traject.

Corona-update

Ook in tijden van corona is het belangrijk dat leerlingen een goed onderbouwde en weloverwogen keuze maken, indien ze de overstap naar het hoger onderwijs overwegen. Daarom ontwikkelde het overlegplatform een corona-update van deze voorbeeldtrajecten. Die geven aan welke onderdelen thuis kunnen worden ingevuld en welke bij voorkeur op school plaatsvinden bij ‘code geel/oranje’. Bij ‘code rood’ kan Columbus volledig thuis worden ingevuld.

Meer informatie over Columbus

www.onderwijskiezer.be/columbus